Archives for 2014

Na ceste k Jubileu – 500. výročie Reformácie 2017

Tri roky nás delia od výročia prelomového momentu v dejinách kresťanskej cirkvi. Radi by sme sa aj v našom CZ sústredili a čo najlepšie pripravili na túto historickú chvíľu. Každý z prichádzajúcich troch rokov chceme venovať jednej z dôležitých oblasti súvisiacich so základnými princípmi reformačného učenia. V kontexte histórie nášho Cirkevného zboru si pripomenieme dôležité činy našich predkov, ktoré svedčia o aktuálnosti reformačného odkazu.

  • Rok 2014 – Rok hudby s akcentom na 90. výročie posvätenia organa vo Veľkom kostole
  • Rok 2015 – Rok slova, literatúry so zameraním na 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra
  • Rok 2016 – Rok kostolov, architektúry a výtvarného umenia s dôrazom na 240.výročie posvätenia Veľkého kostola

Pozývame vás, sestry a bratia k spolupráci na príprave a realizácii bohoslužobných, kultúrnych a edukačných projektoch v rámci nastávajúceho trojročného obdobia. Cieľom nášho snaženia je prostredníctvom štúdia a čím hlbšieho poznania reformačných zásad vzdelávať osobnú vieru k prejavom  konkrétnych skutkov pomoci tým, ktorí ju najviac potrebujú. Osobná odvaha k slobodnému a zodpovednému “tu stojím, inak nemôžem”, solidarita, tolerancia, schopnosť sebareflexie a kritického zhodnotenia stavu vlastného svedomia i situácie v cirkvi a spoločnosti — to všetko môžu byť výsledky poctivej aplikácie reformačného odkazu a výzvou k trvalej reformácii.

Generálne čistenie organa – stav k decembru 2014

V utorok 1. júla sme s Božou pomocou začali realizovať plánovanú opravu — generálne čistenie organa vo Veľkom kostole. Organ je v čiastočnej prevádzke. Prosíme účastníkov služieb Božích i ďalších stretnutí o pochopenie a rešpektovanie uzatvorenia všetkých vstupov na chóry počas celej opravy.

Bližšie informácie o realizovanej zbierke na generálne čistenie organa nájdete v samostatnom príspevku.

V období od 25. júla do 16. augusta 2014 zhotoviteľ pri oprave organa realizoval nasledovné práce: vyloženie píšťalového materiálu IV. manuálu — s troma vlastnými registrami. Po očistení píšťalového materiálu aj vzdušníc, začal postupne s osádzaním píšťal III. manuálu. Následne začala aj spätná montáž registrov IV. manuálu a to registrom Vox humana 8 ́. Z jej jazykov a ladiacich tyčiniek boli predtým jemne odstránené skorodované vrstvy a tak sa mohlo hneď prikročiť k intonácii a ladeniu Vox humany 8 ́. Súčasne sa pokračovalo v nakladaní ďalších registrov III. manuálu. Po naladení Vox humany boli naložené aj ďalšie registre IV. manuálu — Fernflöte 4 ́ a Echobourdon 8 ́. Následne bola na týchto registroch urobené revízia intonácie a boli naladené. Nakoniec zhotoviteľ namontoval aj demontované lamely do pravej časti čelnej steny žalúzie IV. manuálu, čím je IV. manuál ukončený.

Ďalej pokračovali práce na revízii intonácie registrov priečnej vzdušnice III. manuálu a na ich následnom ladení. Naladenie týchto registrov je ukončené aj s opravou (letovaním) poškodených ladičiek píšťal. Na prednej a zadnej vzdušnici III. manuálu pribudli ďalšie registre, z ktorých boli naladené Aeoline 8 ́, Voix celeste 8 ́, Stillgedeckt 16 ́ a čiastočne aj Hornprincipal 8 ́. Súčasne prebehlo aj kompletné vybratie registrov hlavného stroja (HW).

Od 17. augusta do 10. septembra 2014 boli ukončené práce na všetkých labiálnych registroch III. manuálu. Práce na jazykových registroch III. manuálu pokračujú. Pri niektorých píšťalách v diskante registrov Oboe 8, Bassethorn 8´, Clairon 4´ bude potrebné vymeniť jazyky za nové. Ukončené boli práce na žalúziach II., III. aj IV. manuálu.

V období od 11. septembra do 2. októbra 2014 sa realizovali nasledovné práce: naloženie prvých troch registrov na veľkú vzdušnicu HW, prekožovanie klobúkov kovových krytých registrov, revízia intonácie prvých troch registrov, ich ladenie a súčasne aj nakladanie ďalších registrov veľkej vzdušnice hlavného stroja, obnovenie kovových posuvných ladacich šíbrov krytých píšťal a poškodených ladiacich zvitkov otvorených labiálnych píšťal. Postupne nasledovalo vkladanie registrov malej vzdušnice hlavného stroja. Súčasne boli osadené aj registre malej pedálovej vzdušnice, bola zrevidovaná ich intonácia. Na vzdušniciach hlavného stoja a na malej pedálovej vzdušnici boli opravené (zglejené) prasknuté lavičky píšťal. K 1. októbru 2014 boli naložené a naladené všetky labiálne registre organa. Obnovené boli aj popraskané kovové vzduchovody. Od 30. septembra začali práce na výmene jazykov v diskantoch linguálnych registrov. Po skončení prác na jazykových registroch ostáva realizovať dodatočné podloženie olovených rúrok pneumatických traktúr, odstránenie ich netesností v spojoch, ako aj odstránenie netesností na vzduchových kanáloch.

V stredu 22. 10. 2014 o 11. hodine sa vo Veľkom kostole za účasti predsedajúcej farárky A. Polckovej, pracovníčky KPÚ Mgr. N. Ferusovej, reštaurátora J. Valoviča, garantov PhDr. M. Mayera, prof. J. V. Michalka, kurátora VK Ing. M. Šebestu a zhotoviteľov–organárov Mgr. P. Franzena, Ing. S. Števčeka, J. Jurčíka a R. Bednára uskutočnila kolaudácia organa Rieger opus 2150.
Prítomní konštatovali, že oprava sa uskutočnila v zmysle schválenej reštaurátorskej dokumentácie a záväzného stanoviska KPÚ BA. K úplnému prebratiu diela bolo potrebné zo strany zhotoviteľov realizovať nasledovné práce: odstrániť nedostatky v intonácii a ladení jazykových registrov prečistením, výmenou plátkov vo vybraných jazykových registroch — trompeta 8´, Tuba mirabilis 8´, Klarinet 8´, Hoboj 8´, Bassethorn 8´ v rozsahu c3-c4 a fixáciou ozvučníc pri píšťalách registra Vox Humana.

Uvedené práce zhotoviteľ realizoval v dňoch 3.–8. decembra 2014. Zistené nedostatky boli odstránené a dielo definitívne prebraté.

Výdavky na opravu vo výške 30 341,82 eur boli hradené z dotácie MK (15 000) a z prostriedkov Zbierky na opravu organa (21 455,35 ku dňu 21. decembru 2014). Zostávajúce prostriedky chceme doplniť ďalšími z pokračujúcej Zbierky a použiť ich na dokončenie prác na oprave mechov (v rámci čistenia sa opravil len mech III. manuálu) a hracom stole.

Ďakujeme Pánu Bohu za pomoc a ochranu pri vykonaných prácach, všetkým sestrám a bratom za finančnú a inú podporu, spoluprácu a MK SR za finančnú podporu.

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.580796622028992.1073741848.258981060877218 limit=25]