Archives for 2015

Štatistické údaje za rok 2015

Štatistické údaje za rok 2015 (podľa stavu k 31. 12. 2015)

KRST SVÄTÝ
68 detí

 • 32 chlapcov, 36 dievčat

5 dospelých

 • 2 muži, 3 ženy

Spolu pokrstených 73, detí bolo rovnako ako v roku 2014, dospelých o 1 menej
ako v roku 2014

KONFIRMÁCIA
22 detí

 • 8 chlapcov, 14 dievčat

18 dospelých

 • 8 mužov, 10 žien

Spolu konfirmovaných 40 konfirmandov, o 1 dieťa menej a 1 dospelého viac ako v roku 2014

SOBÁŠE

 • evanjelických (obaja snúbenci boli ev. a. v.) — 3
 • krížnych — 26

Spolu sobášov 29, o 3 sobáše viac ako v roku 2014

VEČERA PÁNOVA
Velký kostol

 • 1 246 mužov, 2 164 žien, spolu 3 410

Malý kostol

 • 153 mužov, 305 žien, spolu 458

VP v nemeckom jazyku

 • 37 mužov, 137 žien, spolu 174

VP v maďarskom jazyku

 • 79 mužov, 67 žien, spolu 146

Domácnosti

 • 4 mužov, 13 žien, spolu 17

Nemocnice a zariadenia pre seniorov

 • 2 muži, 29 žien, spolu 31

Spolu prijalo Večeru Pánovu 4 236 komunikantov, čo je o 460 viac ako v roku 2014

POHREBY
72 dospelých

 • 29 mužov, 43 žien

Spolu pochovaných 72, o 25 zosnulých viac ako v roku 2014

POČET ČLENOV CIRKEVNÉHO ZBORU
K 31. 12. 2015 má Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava Staré Mesto v evidencii 2 516 členov cirkevného zboru, čo je o 55 členov viac ako v r. 2014.

******************

SOLI DEO GLORIA

******************

Stanovisko presbyterstva k utečeneckej kríze

Prišiel som ako cudzinec, a prijali ste ma… (Mt 25, 35b)
Prišiel som ako cudzinec, a neprijali ste ma… (Mt 25, 43a)

Slová Ježiša Krista sú pre nás výzvou k uskutočňovaniu princípov kresťanskej viery v živote. Sú neodlučiteľne spojené s jadrom Božieho zákona, v ktorom príkaz milovať Boha koreluje s povinnosťou praktizovanej lásky voči blížnemu, a to aj cudzincovi. Ježišove slová sú rovnako záväzné pre prvých Ježišových nasledovníkov ako aj pre kresťanov dnes. Aj my sme teda povinní prejaviť kresťanskú lásku a ľudskosť. Modlíme sa a prosíme o Božiu pomoc a ochranu, ale iným, cudzím ľuďom, ktorí prichádzajú ako Kristus v podobenstve, bez viditeľného dokladu totožnosti a príslušnosti k náboženskému a kultúrnemu prostrediu, ju upierame.

Kresťanská zvesť milovať Boha a blížneho nie je založená na farbe pleti, rase, ani národnosti, či kultúrnych špecifikách. Prijímanie a rozdávanie Božej Lásky nie je o kvótach, ani o náboženskej príslušnosti utečencov.
Na základe týchto argumentov sme pripravení poskytnúť konkrétnu pomoc utečencom, a to formou ubytovania pre viacčlennú rodinu v priestoroch nášho Cirkevného zboru a aktivitami smerujúcimi k začleneniu týchto našich blížnych do spoločnosti.

Zároveň vyjadrujeme náš nesúhlas s demagogicko populistickým šírením strachu, so xenofóbnymi aktivitami a účelovým zvyšovaním napätia v spoločnosti, a to na úkor pomoci človeku v núdzi.
Veríme, že spoločnými silami dokážeme prekonávať strach a obavy z cudzieho a súčasne preukážeme, že slovám Ježišovho učenia rozumieme správne.

Zbierka na opravu bytu pre utečencov

Na to, aby sme počas jedného roka poskytli bezplatné bývanie rodine v jednom z našich nájomných bytov, ho potrebujeme zrekonštruovať.
Na rekonštrukciu potrebujeme finančné prostriedky vo výške cca 10.000 eur.
Na zasadnutí zborového presbyterstva dňa 14. 10. 2015 sme na tento účel vyhlásili Zbierku.
Milodar možno poslať/previesť na číslo účtu: 2928868076/1100, IBAN: SK59 1100 0000 0029 2886 8076, BIC: TATRSKBX, “Byt pre utečencov”, alebo vložiť do sklenenej nádoby, ktorá je umiestnená v strede kostola.

Ďakujeme!