Stanovisko presbyterstva k rozhodnutiu Zboru biskupov

Stanovisko Presbyterstva Cirkevného zboru ECAV Bratislava Staré Mesto k rozhodnutiu Zboru biskupov ECAV ohľadne odňatia kanonickej misie doc. Ondrejovi Prostredníkovi

Zbor biskupov ECAV na Slovensku dňa 30. augusta 2017 vydal stanovisko, v ktorom okrem iného konštatuje, že Ondrej Prostredník zneužíva akademickú slobodu na ovplyvňovanie názorov mladých ľudí, na implantovanie názorov, ktoré sú v rozpore so stanoviskom ECAV a, že jeho mediálne vystúpenia vyvolávajú pobúrenie mnohých veriacich ECAV na Slovensku. Na základe uvedeného Zbor biskupov rozhodol o odňatí kanonickej misie Ondrejovi Prostredníkovi ako učiteľovi teologických predmetov na EBF UK s platnosťou od 15. 9. 2017.

Presbyterstvo Cirkevného zboru Bratislava Staré Mesto s rozhodnutím Zboru biskupov a s uvedeným konštatovaním nesúhlasí a vyjadruje doc. Ondrejovi Prostredníkovi plnú podporu. Postoje Ondreja Prostredníka k závažným spoločenským témam, vyjadrené v kázňach v našom cirkevnom zbore i v mediálnych výstupoch, považujeme za plne v súlade s najvyšším princípom biblickej zvesti, prikázaním lásky k Bohu a k blížnym.

Rozhodnutie Zboru biskupov zasahuje do akademickej slobody, popiera základné princípy slobody prejavu a osobného názoru, obmedzuje možnosti sprostredkovania poznania nových teologických pohľadov a zabraňuje vytvoreniu priestoru na diskusiu. Obdobné mocenské kroky vytvárajú zároveň napätie a negatívnu atmosféru vo vnútri ECAV a zásadným spôsobom ubližujú jej reputácii v širšom spoločenskom kontexte.

Presbyterstvo Cirkevného zboru Bratislava Staré Mesto vyzýva Zbor biskupov k prehodnoteniu vnútrocirkevných postupov a komunikácie, ku kultivácii vzťahov vo vnútri ECAV a k neodkladnému začatiu širokej odbornej diskusie k aktuálnym celospoločenským otázkam, týkajúcich sa aj postavenia a práv menšín, včítane LGBTI komunity.

Sme presvedčení, že úlohou cirkvi dnes je slúžiť všetkým ľuďom bez rozdielu.

Na základe uvedeného Presbyterstvo Cirkevného zboru Bratislava Staré Mesto žiada Zbor biskupov ECAV o zrušenie rozhodnutia o odňatí kanonickej misie doc. Ondrejovi Prostredníkovi.