BULLETIN: Zborové aktivity v týždni od 8.4. do 15.4.2018

NE 8. apríl
Veľký kostol

 • 10:00 — František Ábel

Malý kostol

 • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku s Večerou Pánovou
 • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku s Večerou Pánovou
 • 17:00 — Erika Sokola — Detské Služby Božie

NE 15. apríl
Veľký kostol

 • 10:00 — Erika Sokola — Služby Božie s Večerou Pánovou

Malý kostol

 • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku
 • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
 • 17:00 — Anna Polcková — Večerné Služby Božie s Večerou Pánovou

************

Ďalšie aktivity CZ Bratislava Staré Mesto

UT 10. apríl

 • 16:15 Konfi 2. ročník, Konventná 11
 • 17:00 Stretnutie — mladší dorast Konfidor, Konventná 11

ŠT 12. apríl

 • 16:15 Skúška — nácvik Zborového spevokolu, Malý kostol — Panenská ulica
 • 18:00 Večerné Služby Božie — Anna Polcková, Malý kostol — Panenská ulica

************
Pomôžte nám pomáhať
Milé sestry a milí bratia, darovaním Vašich 2 % z dane účelovému zariadeniu nášho cirkevného zboru AOS SIMEON prispejete k dôstojnému starnutiu seniorov v domácom prostredí. Ďakujeme Vám za Vašu finančnú pomoc a podporu
pre našu opatrovateľskú sluţbu.
Tlačivá nájdete v kostole, alebo na našej internetovej stránke www.velkykostol.sk.

Pozvanie do zborového spevokolu
Cirkevný zbor (CZ) Bratislava Staré Mesto venuje hudbe mimoriadnu pozornosť v zmysle Lutherových slov, že „hudba zvestuje evanjelium rovnako ako slovo samotné“. Ku kvalitnému stvárneniu služieb Božích patrí organová i vokálno-inštrumentálna hudba. Aj preto po vzniku nášho CZ v roku 2013 začal svoju činnosť zborový spevokol. Na to, aby sa mohol spevokol stať integrálnou súčasťou služieb Božích, je potrebný stabilnejší a väčší počet členov. Skúšky — nácvik prebiehajú pod vedením špičkovej profesionálnej dirigentky každý štvrtok o 17:45 (ZČ) / 16:15 (LČ) v Malom kostole po večerných službách Božích.
Sestry a bratia, priatelia, všetkých vás, ktorí radi spievate, pozývame do spevokolu!
Aj vaša účasť pomôže k radostnej oslave Pána Boha, povzbudeniu i potešeniu blížnych a seba.
(Bližšie informácie: jan.michalko4@gmail.com; 0903 439 612).

************
Biblická hodina — štúdium Biblie v mesiaci apríl 2018
V stredu 11. a 25. 4. 2018 o 17:00 na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave (Bartókova 8) v posluchárni P 4.

Divadelné predstavenie
V nedeľu 8. apríla 2018 o 15:00 sa v Kultúrnom dome Ľ. Štúra v Modre uskutoční Divadelné predstavenie k 330. výročiu prešovských krvavých jatiek “Krvavý trón”. Vstupné 7 Euro.
Informácie na Hospodárskej správe (02/544 13 031; hospodarskasprava@velkykostol.sk)

************
Ofery zo služieb Božích
Ofery zo služieb Božích počas Veľkonočných sviatkov:

 • Zelený štvrtok: 191,80 eur
 • Veľký piatok: 1842,20 eur
 • Biela sobota: 42,17 eur
 • Veľkonočná nedeľa: 868,66 eur
 • Veľkonočný pondelok: 94,93 eur