Stanovisko presbyterstva k 500. výročiu reformácie

Stanovisko zborového presbyterstva Cirkevného zboru Bratislava Staré Mesto k 500. výročiu reformácie

Jubilejné výročie reformácie vnímame ako dobrú príležitosť k uskutočneniu potrebnej sebareflexie v osobnom živote, živote ECAV i v celej spoločnosti. Myslenie i konanie jednotlivcov a spoločenstiev v našej cirkvi svedčí často o nepochopení vlastnej podstaty reformačného hnutia, priviesť ľudské spoločenstvo k slobode myslenia a k životu Božích detí, schopných žiť vo vzájomnej úcte a láske so všetkými ľuďmi dobrej vôle, bez rozdielu farby pleti, etnickej, národnej, kultúrnej a náboženskej identity.

Vyzývame vedenie ECAV na Slovensku i všetkých jej členov, aby sme jubilejnú pamiatku reformácie spoločne využili predovšetkým k hlbokému pokániu, poučili sa z vlastných zlyhaní i z fatálnych chýb predošlých generácií, vrátane chýb samotných reformátorov.

Zmobilizujme svoje sily a schopnosti k zásadným zmenám v živote našej evanjelickej cirkvi tak, aby sa stala integrálnou súčasťou spoločnosti, prorockým hlasom, Kristovou cirkvou, ktorej členovia výrazne prispejú k eliminácii všetkých foriem násilia, extrémizmu, neonacizmu, fašizmu, ale aj korupcie a klientelizmu.