Zbierka na opravu organa v Malom kostole

V pocite zodpovednosti za zverené dedičstvo a vo viere v pomoc Božiu sme v nedeľu Exaudi 8. mája 2016 zahájili zbierku na zabezpečenie reštaurovania vzácnej kultúrnej pamiatky organa v Malom kostole.
Jednomanuálový organ s pedálom postavil v roku 1878 Martin Šaško z Brezovej pod Bradlom. Nástroj prestaval okolo roku 1928 bratislavský organár Konštantín Bednár. Po prestavbe má organ 12 registrov.V máji 2017 podal Cirkevný zbor (CZ) na Krajský pamiatkový úrad (KPU) Žiadosť o vydanie rozhodnutia k zámeru na komplexné reštaurovanie organa. KPU vo svojom rozhodnutí zámer schválil s podmienkou, že CZ zabezpečí spracovanie kompletnej reštaurátorskej dokumentácie.
Na základe objednaného reštaurátorského výskumu vypracovali členovia Komory reštaurátorov Ján Valovič (nástrojová časť) a Peter Gregvorek (organová skriňa) Správu z reštaurátorského výskumu a Návrh na reštaurovanie organa a dodali ju CZ dňa 30. 10. 2017. Následne predložili v decembri aj cenovú ponuku — 32 210 Euro na reštaurovanie organovej skrine a 42 000 Euro na reštaurovanie nástrojovej časti.
Ťažiskom prác pri reštaurovaní bude kompletná demontáž nástroja, dokumentácia, dôsledné čistenie všetkých častí a konzervácia. Výsledným prínosom reštaurovania bude obnovenie nástroja v jeho zvukovej i výtvarnej rovine do stavu po postavení v roku 1878.

CZ plánuje predpokladané náklady financovať zo Zbierky (30 000), možnej dotácie z Ministerstva kultúry (žiadosť podá CZ v roku 2019 za predpokladu uzavretia dohody o oprave na rok 2020 s organárskou firmou) a z vlastného rozpočtu.

K 22. 5. 2018 boli prijaté milodary vo výške 13 226,13 €. Všetkým darcom ďakujeme! Cieľom je vyzbierať 30 000 Euro.

Svoje milodary môžete odovzdať sestrám farárkam, respektíve na hospodárskej správe. K dispozícii je aj bankový účet Tatrabanka: IBAN SK59 1100 0000 0029 2886 8076 (Pozn.: organ MK).