BULLETIN: Zborové aktivity v týždni od 10.2. do 17.2.2019

NE 10. február  5. po Zjavení
Veľký kostol

 • 10:00 — František Ábel — Služby Božie

Malý kostol

 • 9:00 — čítané — Služby Božie v nemeckom jazyku
 • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku s VP
 • 16:00 — Erika Sokola — detské Služby Božie
 • 18:00 — Tomáš Semko — Večerné Služby Božie s VP

NE 17. február  Deviatnik
Veľký kostol

 • 10:00 — Anna Polcková — Služby Božie s VP

Malý kostol

 • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku
 • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
 • 18:00 — Erika Sokola — Večerné Služby Božie

************

Ďalšie aktivity CZ Bratislava Staré Mesto

NE 10. február 

 • 11:00 Stretnutie po SB, Staré lýceum, Konventná 15

ST 13. február

 • 16:30 nácvik zborového spevokolu , Malý kostol — Panenská ulica
 • 18:00 Večerné Služby Božie — Michaela Púpalová, Malý kostol — Panenská ulica

************
Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 3.2.2019 vo Veľkom kostole 251,80 eur,
v stredu 30.1.2019 a v nedeľu 3.2.2019 v Malom kostole 126,90 eur.

***********

Túto nedeľu sa budú v sakristii predávať Tranovského kalendáre.

V sobotu 9.2.2019 o 15:00 bude na Konventnej 11 KARNEVAL pre deti. Srdečne pozývame.

V nedeľu 10.2.2019 o 16:00 sa v Malom kostole uskutočnia Detské služby Božie.
Téma: Ja som dvere.

V nedeľu 17.2.2019 o 16:00 sa vo Veľkom kostole uskutoční organový recitál – doktorandský koncert Mareka Štrbáka (pedagogické vedenie: prof. Ján V.Michalko ArtD.)
Program: Roman Berger “Exodus pre organ”. Vstup voľný.

Pozývame na podujatie nového formátu: Diskusie nad Bibliou.
Hosťom podujatia na tému “Etické výzvy umelej inteligencie” bude psychológ Martin Majerník.
Diskusiu moderuje Ondrej Prostredník.
Uskutoční sa 26. februára 2019 o 18:00 v zasadačke na Konventnej 11.

Biblické hodiny s bratom doc. Ondrejom Prostredníkom sa konajú každú druhú sobotu o 15:00 vo veľkej zasadačke na Konventnej 11 (budova farského úradu). V novom roku v týchto konkrétnych termínoch:
9. 2. a 23. 2.
9. 3. a 23. 3.
6. 4.
Na biblické hodiny do kruhu aktívnych poslucháčov Božieho Slova vás srdečne pozývame.

Pomôžte nám pomáhať
2% (3%) z dane
Milé sestry a milí bratia, darovaním Vašich 2% z dane účelovému zariadeniu
nášho cirkevného zboru AOS SIMEON prispejete k dôstojnému starnutiu seniorov
v domácom prostredí. Ďakujeme Vám za Vašu finančnú pomoc a podporu
pre našu opatrovateľskú službu.
Tlačivá nájdete v kostole, alebo na našej internetovej stránke www.velkykostol.sk

***********

Zbierka na opravu organa v Malom kostole
V nedeľu Exaudi 8.5.2016 sme začali Zbierku na opravu historického organa M. Šašku z roku 1878 v Malom kostole. K 31.12.2018 boli prijaté milodary vo výške 22 352,61 eur. Ďakujeme! Cieľom je vyzbierať 30 000,- eur.
Na základe objednaného reštaurátorského výskumu vypracovali členovia Komory reštaurátorov Ján Valovič (nástrojová časť) a Peter Gregvorek (organová skriňa) Správu z reštaurátorského výskumu a Návrh na reštaurovanie organa. Predložená cenová ponuka je 32 210,- eur na reštaurovanie organovej skrine a 42 000,- eur na reštaurovanie nástrojovej časti.
Podľa predbežnej dohody s reštaurátormi by reštaurovanie organa mali realizovať v období apríl – november 2020. CZ plánuje predpokladané náklady financovať zo Zbierky (30 000,-), možnej dotácie z Ministerstva kultúry (žiadosť podá CZ v tomto roku) a z vlastného rozpočtu.

Svoje milodary môžete odovzdať sestrám farárkam, respektíve na hospodárskej správe. K dispozícii je aj bankový účet Tatrabanka: IBAN SK59 1100 0000 0029 2886 8076 (Pozn.: organ MK).

***********

Prosba o zaplatenie cirkevného príspevku 2019

Vzťah k cirkevnému zboru (CZ), ako i svoju osobnú zodpovednosť za budovanie a rozvíjanie duchovného života CZ vyjadruje každý podľa svojich možností aj finančným príspevkom. V štatúte nášho CZ máme uvedené, že „Každý evidovaný člen cirkevného zboru sa zaväzuje platiť cirkevný príspevok.“ Konvent CZ odsúhlasil ročný cirkevný príspevok na osobu vo výške 20 €; študenti, dôchodcovia, deti, nezamestnaní 10 €. Cirkevný príspevok možno zaplatiť jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • Osobne na Hospodárskej správe alebo na farskom úrade v úradných hodinách.
 • Poštovou poukážkou na adresu: Evanjelický cirkevný zbor Bratislava, Konventná 11, na účet SK59 1100 0000 0029 2886 8076. V poznámke uveďte CP 2019. Predtlačenú poštovú poukážku si môžete vyzdvihnúť aj vo Veľkom a Malom kostole.
 • Bankovým prevodom na číslo účtu: IBAN: SK59 1100 0000 0029 2886 8076 (Tatra banka):
  • variabilný symbol: 2019 (rok),
  • pri tejto platbe je dôležité uviesť do správy pre prijímateľa priezvisko, meno a ulicu platcu, aby bolo možné Vašu platbu správne priradiť, prípadne tiež, za koľkých členov rodiny platíte.

Bratia a sestry, ďakujeme všetkým , ktorí si tento dobrovoľný záväzok splnili, a prosíme ostatných, aby tak čím skôr urobili.

Veríme, že Vaše rozhodnutie podporiť svoj cirkevný zbor v ročnom cirkevnom príspevku napomôže k úspešnému zvládnutiu konkrétnych projektov a prinesie požehnanie každému osobne i celému CZ.