BULLETIN: Zborové aktivity v týždni od 16.6. do 23.6.2019

NE 16. júna  Svätá Trojica

Veľký kostol

 • 10:00 – František Ábel — Služby Božie s večerou Pánovou

Malý kostol

 • 9:00 — čítané– Služby Božie v nemeckom jazyku
 • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
 • 18:00 –Tomáš Semko — Večerné služby Božie

NE 23. júna  1. nedeľa po Svätej Trojici

Veľký kostol

 • 10:00 – Erika Sokola

Malý kostol

 • 9:00 — Ondrej Prostredník — Služby Božie v nemeckom jazyku s VP
 • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
 • 18:00 –Anna Polcková — Večerné služby Božie

 

************

Ďalšie aktivity CZ Bratislava Staré Mesto

NE 16. jún

 • 11:00 Stretnutie po SB, Staré lýceum, Konventná 15

ST 19. jún

 • 16:30 Skúška – nácvik zborového spevokolu, Malý kostol — Panenská ulica
 • 18:00 Večerné Služby Božie — Anna Polcková, Malý kostol — Panenská ulica

************

Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 9.6.2019 vo Veľkom kostole 244,54 eur,
v stredu 5.6.2019 a v nedeľu 9.6.2019 v Malom kostole 129,81 eur.

***********

O posielanie zborového bulletinu e-mailom každý piatok dopoludnia môžete požiadať na adrese  hospodarskasprava@velkykostol.sk

V nedeľu 9. júna 2019 boli v rámci služieb Božích vo Veľkom kostole pokrstení a konfirmovaní:
Pokrstená: Šárka Horáčková
Konfirmovaní: Katarína Adamuščinová, Roberta Dušatková, Zuzana Klačmanová, Roland Pavlík
Ďakujeme Pánu Bohu za Jeho vedenie pokrstených a konfirmovaných a prosíme o Jeho požehnanie v ich živote.

Biblická hodina sa bude konať v sobotu 22.6.2019 o 16:00 vo veľkej zasadačke na Konventnej 11.

Prešporský spolok pozýva na plavbu z Viedne do Bratislavy na lodi Kaiserin Elisabeth II 23.6.2019.
(Bližšie informácie:0915 622 133; email: presporsky@carpatica.sk).

Náš cirkevný zbor organizuje denné tábory.
Denný MINI tábor – pre deti a mamy vo veku od 0 – 4 roky. Termín: 8.7.2019 – 12.7.2019
Denný tábor – pre deti vo veku od 6 – 11 s témou: Stvorené je nám zverené. Termín: 12.8.2019 – 16.8.2019

Bližšie info u pani farárky E. Sokola

Milí bratia, milé sestry, voľba brata dozorcu nášho cirkevného zboru, Ing. Jána Králika nadobudla právoplatnosť.
Zborový konvent zvolil na ďalšie šesťročné obdobie do presbyterstva týchto presbyterov a presbyterky:
Ján Vladimír Michalko – kantor
Michal Šebesta – kurátor
Andrea Cox
Anna Dojčanová
Kristína Liberčanová
Anna Michalcová
Ondrej Prostredník
Zuzana Pruttkayová – Jankovichová
David Raška
Pavel Sadloň
Alena Vaľková
Novozvolenému bratovi dozorcovi a všetkým presbyterom a presbyterkám blahoželáme a prajeme v ich službe pre náš cirkevný zbor Božie požehnanie, múdrosť a radosť.

***********

Zbierka na opravu organa v Malom kostole
V nedeľu Exaudi 8.5.2016 sme začali Zbierku na opravu historického organa M. Šašku z roku 1878 v Malom kostole. K 31.12.2018 boli prijaté milodary vo výške 22 352,61 eur. Ďakujeme! Cieľom je vyzbierať 30 000,- eur.
Na základe objednaného reštaurátorského výskumu vypracovali členovia Komory reštaurátorov Ján Valovič (nástrojová časť) a Peter Gregvorek (organová skriňa) Správu z reštaurátorského výskumu a Návrh na reštaurovanie organa. Predložená cenová ponuka je 32 210,- eur na reštaurovanie organovej skrine a 42 000,- eur na reštaurovanie nástrojovej časti.
Podľa predbežnej dohody s reštaurátormi by reštaurovanie organa mali realizovať v období apríl – november 2020. CZ plánuje predpokladané náklady financovať zo Zbierky (30 000,-), možnej dotácie z Ministerstva kultúry (žiadosť podá CZ v tomto roku) a z vlastného rozpočtu.

Svoje milodary môžete odovzdať sestrám farárkam, respektíve na hospodárskej správe. K dispozícii je aj bankový účet Tatrabanka: IBAN SK59 1100 0000 0029 2886 8076 (Pozn.: organ MK).