BULLETIN: Zborové aktivity v týždni od 21.4. do 28.4.2019

NE 21. apríl  Veľkonočná nedeľa

Veľký kostol

 • 10:00 — Erika Sokola — služby Božie s Večerou Pánovou

Malý kostol

 • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku s VP
 • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku s VP
 • 18:00 — Anna Polcková — Večerné Služby Božie

PO 22. apríl  Veľkonočný pondelok

Veľký kostol

 • 10:00 — František Ábel — služby Božie

Malý kostol

 • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku
 • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku

NE 28. apríl  1. po Veľkej noci

Veľký kostol

 • 10:00 — Anna Polcková — služby Božie s krstom

Malý kostol

 • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku
 • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
 • 18:00 — Erika Sokola — Večerné Služby Božie s VP a vystúpením spevokolu

 

************

Ďalšie aktivity CZ Bratislava Staré Mesto

NE 21. apríl

 • 11:00 Stretnutie po SB, Staré lýceum, Konventná 15

ST 24. apríl 

 • 16:30 nácvik zborového spevokolu , Malý kostol — Panenská ulica
 • 18:00 Večerné Služby Božie — Michaela Púpalová, Malý kostol — Panenská ulica

************
Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 14.4.2019 vo Veľkom kostole 579,74 eur,
v stredu 10.4.2019 a v nedeľu 14.4.2019 v Malom kostole 185,20 eur.

***********

O posielanie zborového bulletinu e-mailom každý piatok dopoludnia môžete požiadať na adrese  hospodarskasprava@velkykostol.sk

Biblická hodina sa bude konať vždy v sobotu o 16:00 vo veľkej zasadačke na Konventnej 11: 26. 4. (výnimočne v piatok), Soboty: 11. 5., 25.5., 8.6. a 22.6.

Príprava dospelých ku krstu a konfirmácii – Srdečne pozývame ku príprave na krst a konfirmáciu dospelých. Záujemcov o vyučovanie prosíme, aby sa prihlásili u s. farárky Sokola telefonicky alebo emailom.

Hospodárska správa Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bratislava Staré Mesto
je presťahovaná na adresu: Konventná 14 (budova oproti Starému lýceu) – po vchode do budovy vľavo.

Pomôžte nám pomáhať
2% (3%) z dane
Milé sestry a milí bratia, darovaním Vašich 2% z dane účelovému zariadeniu
nášho cirkevného zboru AOS SIMEON prispejete k dôstojnému starnutiu seniorov
v domácom prostredí. Ďakujeme Vám za Vašu finančnú pomoc a podporu
pre našu opatrovateľskú službu.
Tlačivá nájdete v kostole, alebo na našej internetovej stránke www.velkykostol.sk

***********

Zbierka na opravu organa v Malom kostole
V nedeľu Exaudi 8.5.2016 sme začali Zbierku na opravu historického organa M. Šašku z roku 1878 v Malom kostole. K 31.12.2018 boli prijaté milodary vo výške 22 352,61 eur. Ďakujeme! Cieľom je vyzbierať 30 000,- eur.
Na základe objednaného reštaurátorského výskumu vypracovali členovia Komory reštaurátorov Ján Valovič (nástrojová časť) a Peter Gregvorek (organová skriňa) Správu z reštaurátorského výskumu a Návrh na reštaurovanie organa. Predložená cenová ponuka je 32 210,- eur na reštaurovanie organovej skrine a 42 000,- eur na reštaurovanie nástrojovej časti.
Podľa predbežnej dohody s reštaurátormi by reštaurovanie organa mali realizovať v období apríl – november 2020. CZ plánuje predpokladané náklady financovať zo Zbierky (30 000,-), možnej dotácie z Ministerstva kultúry (žiadosť podá CZ v tomto roku) a z vlastného rozpočtu.

Svoje milodary môžete odovzdať sestrám farárkam, respektíve na hospodárskej správe. K dispozícii je aj bankový účet Tatrabanka: IBAN SK59 1100 0000 0029 2886 8076 (Pozn.: organ MK).