BULLETIN: Zborové aktivity v týždni od 3.2. do 10.2.2019

NE 3. február  4. po Zjavení
Veľký kostol

 • 10:00 — Anna Polcková — Služby Božie

Malý kostol

 • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku
 • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
 • 18:00 — Erika Sokola — Večerné Služby Božie

NE 10. február  5. po Zjavení
Veľký kostol

 • 10:00 — František Ábel — Služby Božie

Malý kostol

 • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku
 • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
 • 16:00 — Erika Sokola — detské Služby Božie
 • 18:00 — Tomáš Semko — Večerné Služby Božie s VP

************

Ďalšie aktivity CZ Bratislava Staré Mesto

ST 6. február

 • 18:00 Večerné Služby Božie — Michaela Púpalová, Malý kostol — Panenská ulica

************
Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 27.1.2019 vo Veľkom kostole 172,36 eur,
v stredu 23.1.2019 a v nedeľu 27.1.2019 v Malom kostole 88,05 eur.

***********

Túto nedeľu sa budú v sakristii predávať Tranovského kalendáre.

V sobotu 9.2.2019 o 15:00 bude na Konventnej 11 KARNEVAL pre deti. Srdečne pozývame.

V nedeľu 10.2.2019 o 16:00 sa v Malom kostole uskutočnia Detské služby Božie.
Téma: Ja som dvere.

Pozývame na podujatie nového formátu: Diskusie nad Bibliou.
Hosťom podujatia na tému “Etické výzvy umelej inteligencie” bude psychológ Martin Majerník.
Diskusiu moderuje Ondrej Prostredník.
Uskutoční sa 26. februára 2019 o 18:00 v zasadačke na Konventnej 11.

Biblické hodiny s bratom doc. Ondrejom Prostredníkom sa konajú každú druhú sobotu o 15:00 vo veľkej zasadačke na Konventnej 11 (budova farského úradu). V novom roku v týchto konkrétnych termínoch:
9. 2. a 23. 2.
9. 3. a 23. 3.
6. 4.
Na biblické hodiny do kruhu aktívnych poslucháčov Božieho Slova vás srdečne pozývame.

Pomôžte nám pomáhať
2% (3%) z dane
Milé sestry a milí bratia, darovaním Vašich 2% z dane účelovému zariadeniu
nášho cirkevného zboru AOS SIMEON prispejete k dôstojnému starnutiu seniorov
v domácom prostredí. Ďakujeme Vám za Vašu finančnú pomoc a podporu
pre našu opatrovateľskú službu.
Tlačivá nájdete v kostole, alebo na našej internetovej stránke www.velkykostol.sk

***********

Prosba o zaplatenie cirkevného príspevku 2019

Vzťah k cirkevnému zboru (CZ), ako i svoju osobnú zodpovednosť za budovanie a rozvíjanie duchovného života CZ vyjadruje každý podľa svojich možností aj finančným príspevkom. V štatúte nášho CZ máme uvedené, že „Každý evidovaný člen cirkevného zboru sa zaväzuje platiť cirkevný príspevok.“ Konvent CZ odsúhlasil ročný cirkevný príspevok na osobu vo výške 20 €; študenti, dôchodcovia, deti, nezamestnaní 10 €. Cirkevný príspevok možno zaplatiť jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • Osobne na Hospodárskej správe alebo na farskom úrade v úradných hodinách.
 • Poštovou poukážkou na adresu: Evanjelický cirkevný zbor Bratislava, Konventná 11, na účet SK59 1100 0000 0029 2886 8076. V poznámke uveďte CP 2019. Predtlačenú poštovú poukážku si môžete vyzdvihnúť aj vo Veľkom a Malom kostole.
 • Bankovým prevodom na číslo účtu: IBAN: SK59 1100 0000 0029 2886 8076 (Tatra banka):
  • variabilný symbol: 2019 (rok),
  • pri tejto platbe je dôležité uviesť do správy pre prijímateľa priezvisko, meno a ulicu platcu, aby bolo možné Vašu platbu správne priradiť, prípadne tiež, za koľkých členov rodiny platíte.

Bratia a sestry, ďakujeme všetkým , ktorí si tento dobrovoľný záväzok splnili, a prosíme ostatných, aby tak čím skôr urobili.

Veríme, že Vaše rozhodnutie podporiť svoj cirkevný zbor v ročnom cirkevnom príspevku napomôže k úspešnému zvládnutiu konkrétnych projektov a prinesie požehnanie každému osobne i celému CZ.