BULLETIN: Zborové aktivity v týždni od 31.3. do 7.4.2019

NE 31. marec  4. pôstna

Veľký kostol

 • 10:00 — Erika Sokola — Služby Božie s VP

Malý kostol

 • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku
 • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
 • 18:00 — Anna Polcková — Večerné Služby Božie

NE 7. apríl  5. pôstna

Veľký kostol

 • 10:00 — František Ábel — Pašie s VP

Malý kostol

 • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku
 • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
 • 16:00 — Erika Sokola — detské Služby Božie
 • 18:00 — Tomáš Semko — Večerné Služby Božie

************

Ďalšie aktivity CZ Bratislava Staré Mesto

NE 31. marec

 • 11:00 Stretnutie po SB, Staré lýceum, Konventná 15

ST 3. apríl 

 • 16:30 nácvik zborového spevokolu , Malý kostol — Panenská ulica
 • 18:00 Večerné Služby Božie — Michaela Púpalová, teológ EBF UK, Malý kostol — Panenská ulica

************
Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 24.3.2019 vo Veľkom kostole 253,44 eur,
v stredu 20.3.2019 a v nedeľu 24.3.2019 v Malom kostole 102,74 eur

***********

V duchu najlepších tradícií evanjelických služieb Božích sa na Kvetnú nedeľu 14. apríla 2019 o 10:00 uskutočnia vo Veľkom kostole Kantátové služby Božie. V rámci nich zaznie časť z Matúšových pašií J. S. Bacha BWV 244 v podaní súboru Solamente naturali.

V nedeľu 7.4.2019 o 16:00 sa v Malom kostole uskutočnia Detské služby Božie. Téma: Ja som vzkriesenie a život.

Ďalšie podujatie v sérii Diskusie nad Bibliou  na tému “Feminizmus nie je nadávka” sa uskutoční 16. apríla 2019 o 18:00 v zasadačke cirkevného zboru na Konventnej 11 v Bratislave. S organizačnou psychologičkou Kristinou Pomothy sa bude zhovárať Ondrej Prostredník.

Oznamujeme Vám, že modlitebné stíšenia, ktoré sa konali vždy v nedeľu o 9:15 v Starom lýceu, sa presunuli od 11.3.2019 na sobotu na 17:00 hod. tiež v Starom lýceu.

Biblické hodiny s bratom doc. Ondrejom Prostredníkom sa konajú každú druhú sobotu o 15:00 vo veľkej zasadačke na Konventnej 11 (budova farského úradu). Najbližšie: 13.4.
Na biblické hodiny do kruhu aktívnych poslucháčov Božieho Slova vás srdečne pozývame.

Pomôžte nám pomáhať
2% (3%) z dane
Milé sestry a milí bratia, darovaním Vašich 2% z dane účelovému zariadeniu
nášho cirkevného zboru AOS SIMEON prispejete k dôstojnému starnutiu seniorov
v domácom prostredí. Ďakujeme Vám za Vašu finančnú pomoc a podporu
pre našu opatrovateľskú službu.
Tlačivá nájdete v kostole, alebo na našej internetovej stránke www.velkykostol.sk

***********

Zbierka na opravu organa v Malom kostole
V nedeľu Exaudi 8.5.2016 sme začali Zbierku na opravu historického organa M. Šašku z roku 1878 v Malom kostole. K 31.12.2018 boli prijaté milodary vo výške 22 352,61 eur. Ďakujeme! Cieľom je vyzbierať 30 000,- eur.
Na základe objednaného reštaurátorského výskumu vypracovali členovia Komory reštaurátorov Ján Valovič (nástrojová časť) a Peter Gregvorek (organová skriňa) Správu z reštaurátorského výskumu a Návrh na reštaurovanie organa. Predložená cenová ponuka je 32 210,- eur na reštaurovanie organovej skrine a 42 000,- eur na reštaurovanie nástrojovej časti.
Podľa predbežnej dohody s reštaurátormi by reštaurovanie organa mali realizovať v období apríl – november 2020. CZ plánuje predpokladané náklady financovať zo Zbierky (30 000,-), možnej dotácie z Ministerstva kultúry (žiadosť podá CZ v tomto roku) a z vlastného rozpočtu.

Svoje milodary môžete odovzdať sestrám farárkam, respektíve na hospodárskej správe. K dispozícii je aj bankový účet Tatrabanka: IBAN SK59 1100 0000 0029 2886 8076 (Pozn.: organ MK).