BULLETIN: Zborové aktivity v týždni od 4.8. do 11.8.2019

NE 4. augusta  7. nedeľa po Svätej Trojici

Veľký kostol

  • 10:00 – Anna Polcková — služby Božie s večerou Pánovou

Malý kostol

  • 9:00 — Anna Polcková — služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — Erika Sokola — služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 — Erika Sokola — večerné služby Božie

NE 11. augusta  8. nedeľa po Svätej Trojici

Veľký kostol

  • 10:00 – František Ábel

Malý kostol

  • 9:00 — čítané  služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — Erika Sokola — služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 — Tomáš Semko — večerné služby Božie s večerou Pánovou

 

************

Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 28.7.2019 vo Veľkom kostole 216,92 eur a v Malom kostole 44,98 eur.

***********

Stretnutia po službách Božích – občerstvenie v Starom lýceu sa v letných mesiacoch júl a august nebudú konať.

Počas letných mesiacov júl a august stredtýždňové večerné služby Božie nebudú.

V nedeľu 4. augusta 2019 budú v rámci večerných služieb Božích v Malom kostole pokrstení a konfirmovaní dospelí:
Pokrstený: Martin Korecký
Konfirmovaní: Katarína Rabatinová, Veronika Rabatinová, Tomáš Kleinmann, Matúš Tobias Vician
Ďakujeme Pánu Bohu za Jeho vedenie pokrstených a konfirmovaných a prosíme o Jeho požehnanie v ich živote

Náš cirkevný zbor organizuje denné tábory.
Denný tábor – pre deti vo veku od 6 – 11 s témou: Stvorené je nám zverené. Termín: 12.8.2019 – 16.8.2019

Bližšie info u pani farárky E. Sokola

***********

Zbierka na opravu organa v Malom kostole
V nedeľu Exaudi 8.5.2016 sme začali Zbierku na opravu historického organa M. Šašku z roku 1878 v Malom kostole. K 31.12.2018 boli prijaté milodary vo výške 22 352,61 eur. Ďakujeme! Cieľom je vyzbierať 30 000,- eur.
Na základe objednaného reštaurátorského výskumu vypracovali členovia Komory reštaurátorov Ján Valovič (nástrojová časť) a Peter Gregvorek (organová skriňa) Správu z reštaurátorského výskumu a Návrh na reštaurovanie organa. Predložená cenová ponuka je 32 210,- eur na reštaurovanie organovej skrine a 42 000,- eur na reštaurovanie nástrojovej časti.
Podľa predbežnej dohody s reštaurátormi by reštaurovanie organa mali realizovať v období apríl – november 2020. CZ plánuje predpokladané náklady financovať zo Zbierky (30 000,-), možnej dotácie z Ministerstva kultúry (žiadosť podá CZ v tomto roku) a z vlastného rozpočtu.

Svoje milodary môžete odovzdať sestrám farárkam, respektíve na hospodárskej správe. K dispozícii je aj bankový účet Tatrabanka: IBAN SK59 1100 0000 0029 2886 8076 (Pozn.: organ MK).