BULLETIN: Zborové aktivity v týždni od 7.7. do 14.7.2019

NE 7. júla  3. nedeľa po Svätej Trojici

Veľký kostol

  • 10:00 – Ondrej Prostredník

Malý kostol

  • 9:00 — Anna Polcková — služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — Erika Sokola — služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 — Erika Sokola — večerné služby Božie

NE 14. júla  4. nedeľa po Svätej Trojici

Veľký kostol

  • 10:00 – Erika Sokola

Malý kostol

  • 9:00 — Ondrej Prostredník — služby Božie v nemeckom jazyku s Večerou Pánovou
  • 11:30 — Erika Sokola — služby Božie v maďarskom jazyku s Večerou Pánovou
  • 18:00 — Anna Polcková — večerné služby Božie s Večerou Pánovou

************

Ofera zo služieb Božích v nedeľu 30.06.2019 vo Veľkom kostole 299,33 eur bola na základe rozhodnutia predsedníctva CZ venovaná BIC (Bratislava International Church).
Ofera zo služieb Božích v stredu 26.06.2019 v Malom kostole bola 13,15 eur.
Ofera zo služieb Božích v nedeľu 30.06.2019, ktorá bola GBÚ ECAV na Slovensku vyhlásená za povinnú oferu na Fond vzdelávania bola v Malom kostole 141,87 eur.

***********

O posielanie zborového bulletinu e-mailom každý piatok dopoludnia môžete požiadať na adrese  hospodarskasprava@velkykostol.sk

Stretnutia po službách Božích – občerstvenie v Starom lýceu sa v letných mesiacoch júl a august nebudú konať.

Počas letných mesiacov júl a august stredtýždňové večerné služby Božie nebudú.

Náš cirkevný zbor organizuje denné tábory.
Denný MINI tábor – pre deti a mamy vo veku od 0 – 4 roky. Termín: 8.7.2019 – 12.7.2019
Denný tábor – pre deti vo veku od 6 – 11 s témou: Stvorené je nám zverené. Termín: 12.8.2019 – 16.8.2019

Bližšie info u pani farárky E. Sokola

***********

Zbierka na opravu organa v Malom kostole
V nedeľu Exaudi 8.5.2016 sme začali Zbierku na opravu historického organa M. Šašku z roku 1878 v Malom kostole. K 31.12.2018 boli prijaté milodary vo výške 22 352,61 eur. Ďakujeme! Cieľom je vyzbierať 30 000,- eur.
Na základe objednaného reštaurátorského výskumu vypracovali členovia Komory reštaurátorov Ján Valovič (nástrojová časť) a Peter Gregvorek (organová skriňa) Správu z reštaurátorského výskumu a Návrh na reštaurovanie organa. Predložená cenová ponuka je 32 210,- eur na reštaurovanie organovej skrine a 42 000,- eur na reštaurovanie nástrojovej časti.
Podľa predbežnej dohody s reštaurátormi by reštaurovanie organa mali realizovať v období apríl – november 2020. CZ plánuje predpokladané náklady financovať zo Zbierky (30 000,-), možnej dotácie z Ministerstva kultúry (žiadosť podá CZ v tomto roku) a z vlastného rozpočtu.

Svoje milodary môžete odovzdať sestrám farárkam, respektíve na hospodárskej správe. K dispozícii je aj bankový účet Tatrabanka: IBAN SK59 1100 0000 0029 2886 8076 (Pozn.: organ MK).