Volebný konvent 4.6.2023

Senior bratislavského seniorátu vyhlasuje volebný konvent na voľbu Eriky Sokola za zborovú farárku na druhé volebné obdobie. Volebný konvent sa uskutoční v nedeľu 4.6.2023 rámci hlavných služieb Božích o 10h.

Informácia o procese prípravy volebného konventu    

Predsedníctvo CZ ECAV na Slovensku Bratislava Staré Mesto ( v ďalšom  CZ BA SM) požiadalo predsedníctvo bratislavského seniorátu ( v ďalšom BAS) o zvolanie kandidačnej porady na základe končiaceho sa funkčného obdobia súčasných zborových farárok.

Kandidačného presbyterstvo /Kandidačná porada sa konala pod vedením seniora BAS dňa 13.4.2023.

Uznesenia z Kandidačného presbyterstva/ kandidačnej porady    

Uznesenie č. 1: Kandidačné presbyterstvo CZ Bratislava Staré Mesto súhlasí s obsadením uvoľnených dvoch miest zborových farárov/farárok pozvaním kandidátov/kandidátok.

Uznesenie č.2: Kandidačné presbyterstvo CZ BA SM rozhodlo , že na základe cirk. zákona č. 11/1194, § 14, ods. 2, písm. b) Anna Polcková spĺňa podmienky kandidatúry na miesto zborovej farárky a môže kandidovať.

Uznesenie č.3:Kandidačné presbyterstvo CZ BA SM súhlasí aby kandidátkou na funkciu zborovej farárky na funkčné obdobie 2023-2033 bola Mgr. Anna Polcková.

Uznesenie č. 4: Kandidačné presbyterstvo CZ Bratislava Staré Mesto súhlasí, aby kandidátkou na funkciu zborovej farárky na funkčné obdobie 2023 – 2033 bola Mgr. Erika Sokola.

Z listu seniora BAS zo dňa 24.4.2023 adresovanému predsedníctvu CZ BA SM

Po ďalšom preskúmaní kandidatúry sestry Anny Polckovej za zborovú farárku CZ- je jednoznačné, že sestra farárka nespĺňa podmienky kandidatúry a to:

Podľa cirk. zákona č.11/1994, § 14, ods. 2.písm.c) a následne podľa cirk. zákona 3/2004, § 9, ods. 1.

To znamená, že Uznesenie č. 2 prijaté na kandidačne porade je v rozpore s CPP. Následne je v rozpore s CPP aj Uznesenie č.3, ktoré sestru farárku Annu Polckovú kandiduje za zborovú farárku.

Oznámenie:

Na základe hore uvedeného Vám oznamujeme, že: Voľba sestry Anny Polckovej za zborovú farárku CZ BA SM je za súčasného stavu nevykonateľná.

Voľba sestry farárky Eriky Sokola za zborovú farárku CZ BA SM môže byť vykonaná vo Vami určenom termíne na zvolanom volebnom konvente.

Uznesenie č. 1 zo zasadnutia presbyterstva CZ BA SM dňa 4.5.2023

Zborové presbyterstvo prerokovalo znenie listu seniora BAS č. 50/2023  zo dňa 24.4.2023

a po konzultácii s právnikom CZ konštatovalo nasledovné:

1. CPP – cirk. zákon č.11/1994, § 14, ods.2, písm. b a písm. c si odporujú, sú protirečivé a zmätočné. Právny výklad v prospech písm. b podporuje skutočnosť, že Anna Polcková, napriek rozhodnutiu súdu, ostala naďalej ako volená farárka.  

2. Rozhodnutie seniora o zrušení platnosti uznesení č.2 a č.3 zo Zápisnice č.4/2023 nemá oporu v žiadnom CPP. Uznesenie je právoplatné dovtedy, kým o tom nerozhodne orgán na to určený. Do procesu realizácie uznesenia presbyterstva CZ nemá senior oprávnenie vstupovať, ani sám robiť jeho právny výklad, ináč sa vystavuje riziku porušenia CPP.

Na základe vyššie uvedeného a v súlade s právoplatnými uzneseniami zo zasadnutie kandidačnej porady žiadame  seniora BAS o uskutočnenie volebného konventu na voľby Anny Polckovej a Eriky Sokola za farárky CZ BA SM v druhom volebnom období. Navrhujeme termín 4.júna 2023, v rámci SB vo VK o 10.00.

Uznesenie z konventu CZ BA SM konaného dňa 21.5.2023

Konvent CZ BSM ECAV vyjadruje súhlas a podporu stanovisku presbyterstva CZ prijatému uznesením zborového presbyterstva dňa 4.5.2023.