DRUHÝ ROČNÍK LITERÁRNEJ SÚŤAŽE

„Ľudské práva pre všetkých – naozaj pre všetkých?“

DRUHÝ ROČNÍK LITERÁRNEJ SÚŤAŽE

Evanjelický cirkevný zbor Bratislava Staré Mesto vyhlasuje druhý ročník študentskej literárnej súťaže s témou ľudských práv pri príležitosti Medzinárodného dňa boja za odstránenie rasovej diskriminácii.

Zasadzovanie sa za dodržiavanie ľudských práv pre každého človeka bez rozdielu farby pleti, národnosti, náboženstva, sexuálnej orientácii či rodovej identity je podstatnou súčasťou poslania Cirkevného zboru.
S cieľom podnietiť mladých ľudí k citlivému vnímaniu nebezpečných, život ohrozujúcich prejavov
nenávisti a znevažovania ľudí pre ich inakosť, vyhlasujeme túto študentskú literárnu súťaž.

Pravidlá súťaže

Esej, úvaha na tému „Ľudské práva pre všetkých – naozaj pre všetkých?“
Elektronicky v rozsahu najviac 5 strán (max. 9000 znakov vrátane medzier).
Každý súťažiaci môže poslať len jednu prácu.

Súťaž je vyhlásená v dvoch kategóriách: I. kategória (12-15 rokov), II. kategória (16-20 rokov) a môžu sa do nej prihlásiť žiačky/žiaci či študentky/študenti základných, stredných i vysokých škôl v Bratislavskom
samosprávnom kraji.

Príspevky bude posudzovať trojčlenná odborná porota v zložení Silvester Lavrík, Hana Lasicová a Daniel Pastirčák. Cirkevný zbor ECAV Bratislava Staré Mesto si vyhradzuje právo neudeliť všetky ceny, pokiaľ by nebolo dosť kvalitných príspevkov, alebo, naopak, udeliť viac cien.

Najlepšie práce oceníme odmenami – a to samostatne v oboch vekových kategóriách:

  1. miesto: 300 €, 2. miesto: 200 €, 3. miesto: 100 €.
    Víťazi budú slávnostne vyhlásení 21. marca 2024 pri príležitosti Medzinárodného dňa
    boja za odstránenie rasovej diskriminácii o 17.00 h vo Dvorane Starého lýcea v Bratislave.

Autorské práva

Príspevok bude považovaný za autorské dielo vytvorené v rámci verejnej súťaže podľa § 91 zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov. Poslaním alebo nahraním Vášho príspevku beriete na vedomie, že Cirkevný zbor ECAV Bratislava Staré Mesto môže Váš príspevok bezodplatne zverejniť na sociálnych sieťach Cirkevného zboru ECAV Bratislava Staré Mesto, webovej stránke Cirkevného zboru ECAV Bratislava Staré Mesto ako aj zverejniť alebo vydať akýmkoľvek iným spôsobom vrátane verejného vykonania diela a verejného prenosu diela.

Prihláška

Prihláška spolu s prílohami sa podáva elektronicky najneskôr do nedele 10.3.2024 a to cez nasledujúci Google formulár:

Pre vyplnenie prihlášky kliknite SEM

Podujatie sa koná v rámci projektu LÝCEUM – Laboratórium otvorenej spoločnosti, ktorý bol podporený z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014-2021, Nórskeho finančného
mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu kultúra i z vlastných zdrojov a s podporou nadácie „Stiftung gegen Rassismus“ v Nemecku.