Erika Sokola: Kázeň na 2. slávnosť vianočnú – Pamiatku Štefana mučeníka

Veľmi vzácna je v očiach Pánových smrť jeho pobožných. Ž 116, 15
Ale kto vytrvá do konca, bude spasený. Mt 10, 22b

kázeň vo formáte pdf