František Ábel: Kázeň na 3. adventnú nedeľu

Pripravte cestu Hospodinovi. Pozri, Pán, Hospodin prichádza v moci. Iz 40,3.10

Kázeň vo formáte pdf