Grant EHP

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku realizuje projekt s názvom „LÝCEUM – Free Society Lab“ podporený grantom z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP.

Kód projektu: CLT01006

Program podpory: Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca

Termín realizácie: 07/2020 – 04/2024

Výška poskytnutého grantu: 1 498 021 €

Projektová zmluva
Dodatku č. 1 k Projektovej zmluve
Dodatok č. 2 k Projektovej zmluve

Poďakovanie

Projekt „LÝCEUM – Free Society Lab“ získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 999 757 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 149 964 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je rekonštrukcia a revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky Staré evanjelické lýceum.

Anotácia

V rámci projektu “LÝCEUM – Laboratórium otvorenej spoločnosti“ Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Bratislava-Staré Mesto vytvorí na cirkevnej pôde Evanjelického lýcea v Bratislave priestor, akési laboratórium pre slobodné myslenie, vieru, tvorivosť, modernú i klasickú kultúru a najmä dialóg. Vychádza z presvedčenia, že ak chce cirkev porozumieť človeku, musí sa zaujímať aj o iné, ako duchovné aspekty jeho života.

Projekt je realizovaný v priestoroch Starého evanjelického lýcea v centre Bratislavy. Zámerom projektu je rekonštrukcia budovy architektonicky, ktorá zveľadí jednu z najnavštevovanejších častí Bratislavy a Pamiatkovú zónu Bratislava – centrálna mestská oblasť. V lokalite Konventná-Panenská-Palisády vytvorí kultúrny a komunitný priestor, ktorý tu dlhodobo chýba, čo potvrdili zástupcovia miestnej komunity na 14 konzultačných stretnutiach.

Súbežne budú realizované aktivity ktoré, chcú vrátiť LÝCEU niekdajšieho slobodného ducha a zvýšiť povedomie o jeho historickom význame. Ďalšími významnými aktivitami sú vytvorenie modernej fyzickej i virtuálnej expozície dejín slovenského modernizačného a emancipačného hnutia (Matej Bel, štúrovci, Milan R. Štefánik a ďalší) a prostredníctvom vzdelávacích aktivít podpora najmä mladých pri budovaní „zdravej“ národnej i európskej identity. Komplexnou obnovou LÝCEA, obnoví zbor aj lyceálnu knižnicu so vzácnym knižničným fondom od 13. storočia a podporí výskum SAV v nej. Aktivitami v ňom chce zbor nadviazať na oživenú históriu a rozvíjať jej odkaz pre 21.storočie. Odkaz slobody je zvlášť dôležitý v dnešnej dobe „fake news“ , nenávistných prejavov, diskriminácie a silnejúcich antisystémových síl.

Partneri projektu

  • Punkt o.z.
  • Nadácia Milana Šimečku

Partner projektu z donorského štátu

  • Kirkelig dialogsenter

Rámcové aktivíty

LÝCEUM za slovenskú identitu 21. storočia
Zámerom aktivity je zvýšiť povedomie o histórii LÝCEA ako o mieste otvoreného myslenia slovenského emancipačného a modernizačného hnutia (Matej Bel, štúrovci, Milan R. Štefánik pôsobili na LÝCEU). Zbor prinesie kritický pohľad na tieto dejiny a prispeje k budovaniu „národnej identity 21. storočia“ najmä u mladých ľudí a tým aj k prevencii proti extrémizmu, nenávistným prejavom, diskriminácii. Aktivita tiež podporí výskumné aktivity SAV spojené s historickým knižničným fondov lyceálnej knižnice, ktorú spravuje Ústredná knižnica SAV.

LÝCEUM za iných
Aktivitou zbor nadviaže na históriu LÝCEA a na doterajšie aktivity, ktoré bol o.i. aj z priestorových dôvodov nútený robiť v obmedzenom režime. V spolupráci s partnermi projektu, bilaterálnym partnerom, spolupracujúcimi organizáciami, samosprávou a miestnou komunitou vytvorí z LÝCEA významný mestotvorný prvok. Prepojí centrum Bratislavy, za socializmu násilne rozdelené dopravnou tepnou mesta, vytvorí chýbajúci komunitný priestor v lokalite Konventná-Panenská-Palisády a stane sa aj novým turistickým bodom mesta. Zbor netradične poskytne cirkevný priestor pre kultúrne (koncerty, výstavy, divadlá, historická knižnica), komunitné (stretnutia susedov a lokálnych aktérov), duchovné (pastoračná a ekumenická činnosť), celospoločenské a vzdelávacie aktivity, vrátane tých, ktoré sú zvlášť v cirkvi vnímané veľmi citlivo a v súčasnosti v spoločnosti zneužívané najmä nacionalistickými politikmi (LGBTI, migranti, rodová rovnosť, Rómovia, ľudia bez domova, medzináboženský dialóg). Zbor vytvorí priestor pre dialóg ako prevenciu proti extrémizmu, nenávistným prejavom, diskriminácii a podpore antisystémových síl na Slovensku najrôznejšími formami kultúry, umenia a vzdelávania. Aktivity LÝCEA nadviažu na kultúrnu stratégiu Bratislavy. Cieľovými skupinami aktivity sú komunity, školy, mladí, verejnosť, odborníci, náboženské obce.

Fjúžn v LÝCEU
Partner projektu, Nadácia Milana Šimečku, podporí zbor pri realizácii participatívneho plánovania stratégie a aktivít LÝCEA. Pravidelne raz za rok zorganizuje sériu kultúrnych, vzdelávacích a diskusných podujatí s názvom „Fjúžn v LÝCEU“. Podujatie bude súčasťou festivalu Fjúžn, ktorý sa od roku 2006 stal jedinečným a najväčším multižánrovým a multikultúrnym podujatím zameraným na tému migrácie a cudzincov na Slovensku s celoslovenským, ako i medzinárodným významom.

Dobrý trh v LÝCEU
Je to podujatie, ktoré oživuje mestský verejný priestor, podporuje najmä miestnych malovýrobcov a kvalitné domáce výrobky a produkty rozmanitých kultúr. Okrem stánkov s kvalitnými potravinami, originálnym dizajnom, knihami, doplnkami a oblečením sú súčasťou podujatia, umelecké inštalácie, výnimočné koncerty, workshopy pre deti aj dospelých, stretnutia so zaujímavými ľuďmi.

Punkt sa zapojí do participatívneho plánovania strategického zamerania a aktivít LÝCEA. Pravidelne v júni zorganizuje „Susedský piknik v LÝCEU“, kultúrno-spoločenské stretnutie obyvateľov a biznisu z lokality. V priestoroch LÝCEA zorganizuje 15. septembra časť podujatia Dobrý trh s názvom „Dobrý trh v LÝCEU“, počas ktorého budú v LÝCEU predajné trhy vybraných lokálnych výrobcov a sprievodné aktivity.

Granty EHP

Granty EHP predstavujú príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. 

Majú dva hlavné ciele: znižovanie ekonomických a spoločenských rozdielov v Európe a posilňovanie vzájomných vzťahov medzi prispievateľskými krajinami a 15 krajinami EÚ v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

Tri prispievateľské štáty úzko spolupracujú s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Ako donori postupne v rokoch 1994 až 2014 poskytli prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Granty EHP na obdobie 2014 – 2021 dosahujú 1,55 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Granty EHP sú financované spoločne Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom podľa ich HDP.

Oprávnenosť čerpať tieto granty odráža kritériá stanovené pre Kohézny fond EÚ, ktorý je určený pre členské štáty s hrubým národným produktom (HNP) na obyvateľa nižším než 90% priemeru EÚ.

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Aktuality

Fotogaléria

Dokumentácia sprievodných aktivít:

Sociálne siete
Aktuality
Verejné obstarávanie
Povinne zverejňované dokumenty


Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk.