CD nosiče

Ilja Zeljenka: Contemporary Slovak Organ

Hudobný fond, 1999 — SF 00282131

Zoznam skladieb:
Juraj Bartoš: Zeljenka Ilja: Contemporary Slovak Organ
Ilja Zeljenka: Ligatúry pre organ
Ilja Zeljenka: Pulzácie pre organ
Ilja Zeljenka: Toccata pre organ
Ilja Zeljenka: Hudba pre organ
Ilja Zeljenka: Concertino pre trúbku a organ

Zuzana Ferjenčíková, organ

Diskant, 2004 — DK 0087 –2 131

Zoznam skladieb:
Franz Liszt: “Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen”
Franz Liszt: Trauerode
César Franck: Priére Op. 20
Julius Reubke: Sonate “Der 94.Psalm”

J. V. Michalko: J. L. Bella — Skladby pre organ (Compositions for Organ)

Hudobné centrum, 2006 — HC 10011

Pre organ vytvoril Ján Levoslav Bella tri koncertné kompozície: Fantázia–Sonáta d mol, fantázia Na cintoríne hrdinov a Chorálová trilógiu. V jednotlivých skladbách Bella spracoval známe protestantské chorály (Kto len na Boha sa spolieha, Z hlbokosti k Tebe volám, Hrad prepevný je Pán Boh náš, Nuž Bohu ďakujme, Môj život je Kristus Pán). Okrem toho sa zachovali tri malé organové skladby (D dur, F dur a b mol). Všetky tieto kompozície tento titul obsahuje, pričom sme k nim pridali aj Missu brevis pre bas a organ. Organové diela interpretuje Ján Vladimír Michalko, spoluúčinkuje Jozef Benci.

Zoznam skladieb:
Ján Levoslav Bella: Phantasie–Sonate d–moll (Fantázia–Sonáta d mol)
Ján Levoslav Bella: Am Heldenfriedhof (Na cintoríne hrdinov) fantázia pre organ
Ján Levoslav Bella: Chorálová trilógia “Gottvertrauen” pre organ
Ján Levoslav Bella: Drei Stücke (Tri skladby) pre organ
Ján Levoslav Bella: Missa brevis (Es dur) pre hlas a organ

J. Bartoš a J. V. Michalko: Diela pre trúbku a organ (Works for Trumpet and Organ)

Diskant, 2008 — DK 0106–2131

Zoznam skladieb:
Tomaso Albinoni: Concerto Saint Marc in A major
Tomaso Albinoni: Concerto in D minor
Tomaso Albinoni: Adagio in G minor
Max Reger: Three Pieces for Trumpet and Organ
Henri Tomasi: Semaine Sainte a Cuzco
Henri Tomasi: Variations Grégoriennes sur un Salve Regina
Ľubica Čekovská: Lux in Tenebris

J. V. Michalko: Slovak Organ Music

Hudobný fond, 2010 — SF 00632131

Zoznam skladieb:
Miro Bázlik: Tri fantázie
Juraj Beneš: Durée Ω per organo
Roman Berger: Exodus I., II., III.

“Bázlik, Beneš, Berger — sú osobnosťami Novej hudby, generácie 60. rokov. Ich tvorba, po invázii sovietskych vojsk do Československa, za tzv. Normalizácie, bola násilne vytlačovaná z hudobného života, jej autori perzekvovaní. Iste aj to poznačilo ich tvorbu aj tieňom bolesti, výkrikmi odporu, ale aj meditatívnou vyrovnanosťou a túžbou po kráse a večnosti (transcendentne).”

Naďa Hrčková

“Štvordielny Exodus som začal komponovať od Finale. Bolo to po vyhlásení “vojnového stavu” v Poľsku, ale mal som v pamäti entuziazmus z víťazstva Solidarity — bol som v auguste1980 dva dni v Krakove. Akoby všetko hovorilo: “Došli sme do zeme zasľúbenej!”.
Historický príbeh zo Starého zákona je jednou z metafor cesty z otroctva ku slobode, z opantanosti hmotným svetom k nepodmienenosti voči jeho lákavým pasciam. Je symbol Cesty, ktorá je záväzná ako pre jednotlivca, tak pre spoločnosť; ako v životnej praxi, tak vo vedomí, myslení a reflexii(myslení vlastného myslenia).

Vznikla fáma, že Exodus — Finale je nehrateľná skladba. Koncom roku 1987 sa mi ozval prof. Ján Vladimír Michalko: “…naštudoval som Exodus — Finale!”. Bola to pre mňa veľmi dôležitá správa — už som pochyboval o svojej skladateľskej svojprávnosti a umeleckej zodpovednosti. Ján Vladimír Michalko mi svojou bonhoefferovskou dvojitou zodpovednosťou (pred Bohom — za ľudí, pred ľuďmi za Boha) prinavrátil kus vnútornej slobody. Ukázal, že nehrateľné je nielen hrateľné, ale hrateľné majstrovsky. To však vyžaduje vždy a všade maximálnu angažovanosť, vhľad pod povrch veci a nadhľad odhaľujúci zmysel celku. Musí tu byť pevná vôľa, schopnosť podstúpiť riziko a venovať veci patričný čas. J. V. Michalko pripomenul, že aj v interpretácii súčasnej skladby je možné prekročiť hranice všednej rutiny; že aj tu je možný exodus zo zeme otroctva trhového kalkulu do sféry duchovnej slobody.

Po rokoch prišla ešte jedna inšpirácia. “Je už hádam čas, aby si dokomponoval tie chýbajúce časti!” Tak vznikli Musica profana, Dies Irae, Labyrintos B–A–C–H, Melos di M. Kabeláč a Psalmus.

Kiežby ich nahrávka pripomenula, že na našej ceste od Novembra 1989 sme ustrnuli v onom labyrinte a že je najvyšší čas pohnúť sa ďalej. Z cesty na Cestu.”

Roman Berger, 05. 11. 2010

“Týchto troch autorov som nenašiel náhodou — a ani spôsobom hľadania luteránov — umelcov.
Hľadanie luteránov (poslancov, umelcov, právnikov etc.) nás podľa mňa priviedlo na pokraj priepasti (po ľudsky na dno; na pokraj len s nádejou a vierou, že Pán Boh riadi svet.)

Ja som poznal týchto autorov ako skvelých umelcov, a charakterných ľudí. To, že sú z “košiara“ a synovia farárov ma napĺňa vďakou k Pánu Bohu a osobnou radosťou (nie opačne!).

Je to pre mňa hudba, ktorá neslúži na zábavu, ale stavia pred človeka známe základné existenčné otázky: odkiaľ som , na čo som tu, a kam smerujem?

Hudba a život Romana Bergera, Mira Bázlika a Juraja Beneša ma vedie a povzbudzuje k hľadaniu Pravdy a teda k hľadaniu a nachádzaniu odpovedí na tieto otázky. Ak moja interpretácia pomôže iným k niečomu podobnému, nahrávka splní svoje poslanie.”

Ján Vladimír Michalko