Koncerty vo Veľkom a Malom kostole

Veľký kostol

Veľký kostol zaujíma vo vývoji a postavení cirkevnej hudby v Bratislave významné miesto. Pravidelne sa tu konajú koncerty vážnej hudby. Pre organizovanie koncertov sa vyznačuje výbornou akustikou.

Tradícia pravidelných organových koncertných cyklov sa viaže najmä k menám popredných, v Európe uznávaných organových interpretov G. Rhodesa a Kurta Freitaga. Obaja pôsobili ako organisti v našom kostole po inštalovaní nového koncertného nástroja v roku 1924.
Od roku 1945 sa organové koncerty nekonali až do koncertu, ktorý bol 18. apríla 1993 v rámci slávnosti posvätenie organa po jeho generálnej oprave (výnimkou bol Novoročný organový koncert Jána Valacha v roku 1966, ktorý sa podarilo zorganizovať s významným pričinením vtedajšieho farára Cirkevného zboru Bratislava, Dr. Jána Michalku).

Tradície organových koncertov sa vo väčšej miere podarilo obnoviť cyklami koncertov s medzinárodnou účasťou v rokoch 2004–2008.

Archív koncertov

Malý kostol

V roku 2012 sme v Malom kostole začali s cyklom koncertov BACH — Kantáty so súborom Solamente naturali, ktorý pokračoval aj v roku 2013. Aj v roku hudby, tj. 2014, pokračujeme v tejto tradícii.

BACH — Kantáty so Solamente naturali 2012

Uvádzanie kantát J. S. Bacha v Bratislave zapĺňa povestné “biele miesta” na mape poznania výraznej (obsahom i rozsahom) časti tvorby jedného z najvýznamnejších skladateľov všetkých čias.

Výber jednej kantáty na každom koncerte (BWV 161, 163, 168a) korešpondoval s ich určením v rámci cirkevného roka. Okrem nich zazneli ďalšie tri kantáty (BWV 70, 99, 139). Veľmi vhodným dramaturgickými spojeniami sa ukázali kombinácie s hudbou jubilujúceho J. P. Sweelincka (450. výročie narodenia ) a C. P. E. Bacha. Odvážnym počinom bolo zaradenie skladieb P. Zagara na treťom koncerte, v rámci ktorého odznela aj premiéra moteta Benedictus Dominus Deus Israel pre barytón, zbor, trúbku, fagot a sláčiky. Presvedčivá interpretácia súboru Solamente naturalis i pozvaných hosťujúcich umelcov (najmä súboru Polyharmonique z Berlína) spĺňala interpretačné kritéria na mimoriadnej úrovni.

BACH — Kantáty so Solamente naturali 2013

BACH — Kantáty so Solamente naturali — cyklus koncertov má ambíciu pokračovať v uvádzaní ďaľších kantát Johanna Sebastiana Bacha v interpretácii na historických nástrojoch v komornom autentickom prevedení. Koncepcia cyklu pozostáva z diel J. S. Bacha a k tomu sú priradené skladby druhého skladateľa z obdobia 16. až 21. storočia. V roku 2013 je cyklus zameraný na skladateľov–jubilantov. Veľký priestor je a bude venovaný aj neznámym sautorom, ktorých tvorbu máme šancu priblížiť hudobnej verejnosti.

9. február 2013 BACH — F. W. ZACHOW — H. SCHEIDEMANN
V programe okrem kantát J. S. Bacha BWV 22, 158 zazneli skladby skladateľov–jubilantov — F. W. Zachow — 350 rokov od narodenia (pôsobil v Halle, prvý učiteľ G. F. Händela) a H. Scheidemann — 350 rokov od úmrtia (významný organista, žiak Sweelincka, predchodca pred Buxtehudem a J. S. Bachom).

Koncert 9. februára 2013

31. marec 2013 BACH — M. REGER
Program zostavený z kantát BWV 15,160 a príbuzných, Bachom inšpirovaných organových skladieb od M. Regera, tiež jubilanta — 140 rokov od narodenia.

Koncert 31. marca 2013

1. december 2013 BACH — J. SCHELLE
V rámci programu zazneli v podaní súborov Solamente naturali a Vocale solamente naturali Kantáta J. S. Bacha určená na I. adventnú nedeľu “Schwingt freudig euch empor BWV 36” a skladby J. Schelleho (jeden z Bachových predchodcov na poste kantora v lipskom kostole sv. Tomáša), ďalšieho jubilanta — 365 rokov od narodenia.

Koncert 1. decembra 2013
Program a texty ku koncertu
Kantáta — text a preklad BWV 36

BACH — Kantáty so Solamente naturali 2014

22 . marec 2014 J. S. BACH — J.-P. RAMEAU
V programe okrem kantát J. S. Bacha BWV 54 (“Widerstehe doch der Sünde”) a BW 182 (“Himmelskönig, sei willkommen”) zaznela skladba J.-P. Rameau “Quam Dilecta (Grand Motet)”, u ktorého tento rok ubehlo 250. rokov od jeho úmrtia.

Koncert 22. marca 2014 — plagát
Koncert 22. marca 2014 — program

6. september J. S. BACH — F. TUNDER
V rámci programu zazneli v podaní súborov Solamente naturali a Vocale solamente naturali Kantáta J. S. Bacha určená na 12. nedeľu po Sv. Trojici “Geist und Seele wird verwirret, BWV 35” a skladby F. Tundera “Da pacem domine”, “Salve mi Jesu” a “Prelúdium g mol (organ sólo)”.

Koncert 6. semptembra 2014

24. oktobér J. S. BACH — H. L. HASSLER
Na koncerte zazneli diela J. S. Bacha a H. L. Hasslera.

Koncert 24. oktobér 2014

BACH — Kantáty so Solamente naturali 2015

7. február J. S. BACH — N. BRUHNS
Na koncerte zazneli kantáty J. S. Bacha “Gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt, BWV 18”, “Schau, lieber Gott, wie meine Feind, BWV 153”, “Brandenburgský koncert č. 6 B dur, BWV 1051” ako i diela N. Bruhnsa (350. výročie narodenia) “De Profundis clamavi, (Žalm 130)” a kantáta “Die Zeit meines Abschieds ist vorhanden”.

Koncert 7. február 2015

30. máj J. S. BACH — O. MESSIAEN
V rámci programu zazneli diela J. S. Bacha a Oliviera Messiaena.

Koncert 30. máj 2015

10. október J. S. BACH — J. J. FUX
Program bol zostavený z kantát J. S. Bacha “Aus fiefer Not schrei ich zu dir, BWV 38”, “Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen, BWV 48” a skladieb J. J. Fuxa “In Justitia tua”, “Laudate pueri”, “Vitae forma”, “Sonata a Quatro”.

Koncert 10. október

21. november J. S. BACH — Omša H-moll
Na koncerte zaznela Omša H-moll J. S. Bachha.

Koncert 21. november