Kázeň na 5. nedeľu po Sv. Trojici, 21.07.2019

Ondrej Prostredník, 5. nedeľa po Svätej Trojici, 21.07.2019, Veľký kostol, Lk 5,1-11

Oslovenie
Dnešná nedeľa nás pozýva k zamysleniu sa nad nasledovaním Krista. V našom živote má toto nasledovanie rôzne podoby. Vždy však zostáva základnou témou života v spoločenstve cirkvi. Podstatou cirkvi je to, že v nej žijeme ako ľudia, čo sa usilujú o napodobňovanie, o nasledovanie príkladu Pána Ježiša Krista. Nechajme sa aj dnes osloviť a pozvať k jeho nasledovaniu, aby sme tak tvorili spoločenstvo cirkvi, ktoré je užitočné a zmysluplné nie len pre nás, ale aj pre prostredie v ktorom žijeme našu vieru. Amen

Kázeň

Lk 5,1-11
Raz, keď sa zástup valil na Neho, aby počúval slovo Božie, stál vedľa Genezaretského jazera. A uzrel dve lode pri jazere; rybári už vystúpili z nich a prali siete. Vstúpil teda na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a prosil ho, aby máličko odrazil od brehu. I posadil sa a z lode učil zástupy. Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: Odraz na hlbinu, spusťte siete a lovte! Odpovedajúc Mu, Šimon povedal: Majstre, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili; ale na Tvoje slovo spustím siete. Len čo to urobili, zahrnuli veľké množstvo rýb, takže sa im siete trhali. I dali znamenie pomocníkom na druhej lodi, aby prišli a pomohli im. A oni prišli a naplnili obe lode, takže sa ponárali. Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: Odíď odo mňa, Pane, lebo som hriešny človek. Hrôza sa ho totiž zmocnila, i všetkých, ktorí boli s ním, nad lovom rýb, ktoré ulovili; podobne aj Jakuba a Jána, synov Zebedeových, spoločníkov Šimonových. I povedal Ježiš Šimonovi: Neboj sa, odteraz ľudí budeš loviť. Potom priraziac ku brehu, všetko zanechali a nasledovali Ho.

Aj vám občas zazvoní telefón a na druhej strane sa vám prihovorí niekto, kto vás chce uloviť? Prehovára vás, aby ste si kúpili takú, alebo onakú službu, či tovar. Možno pri prvom takom telefonáte aj máte chuť sa porozprávať. Je to zaujímavé sledovať, ako sú tí ľudia dobre pripravení a majú pohotovú odpoveď na každé vaše odbočenie, či odmietnutie. Často sa však už len zdvorilo poďakujeme a telefonát ukončíme hneď ako rozpoznáme, že nás opäť chce niekto na niečo uloviť.

„Odteraz ľudí budeš loviť“ – loviť ľudí – trocha zvláštna výzva. V našom dnešnom jazyku za tým cítime skôr čosi nekalé. Asi si uvedomujeme, že dnes a v našom prostredí by Ježišovo pozvanie k nasledovaniu znelo pravdepodobne inak. Väčšina ľudí dnes by totiž na tú rybársku paralelu asi zareagovala: „Nemám chuť, nechať sa niekomu uloviť.“  Zvykneme povedať – „zhltol to aj s navijakom“ – a myslíme tým, že ten človek nekriticky prijal čosi, so sa mu na prvý pohľad zdalo ako lákavé a chutné.

Sme skôr skeptickí pri tomto obraze. Zdá sa nám to nevhodné, aby sme sa stali obeťou nejakého lovu. Dotýka sa to nášho zmyslu pre dôstojnosť a slobodu. A rovnako sa nám zdá nevhodné, aby sme sami aktívne vyvíjali činnosť, pri ktorej musíme ľuďom predkladať rôzne návnady a šikovnými trikmi ich presvedčiť, aby skončili v našej sieti.

A predsa je to obraz, ktorý je už po stáročia určujúci pre kresťanstvo. Spoločenstvo cirkvi je založené na pozývaní a na oslovovaní. A je rovnako závislé na tých, čo pozývajú a oslovujú. Skúsme sa teda nad tým zamyslieť – napriek tomu, že ten obraz je v dnešnej dobe skompromitovaný najrôznejšími nekalými praktikami: Sme rybári ľudí v Ježišovej službe. 1. Odkázaní na jeho moc. 2. Zmenení jeho poverením.

  1. Sme rybári ľudí v Ježišovej službe. Odkázaní na jeho moc. Ten príklad s lovením musel znieť zvláštne aj samotným rybárom na Genezaretskom jazere. Veľmi dobre vedeli, že pre ryby, ktoré zachytí ich sieť, je to koniec. Na druhej strane rybári tiež veľmi dobre vedeli, že bez úspešného úlovku to bude ich koniec. Bola to ich existencia. Ako ich teda Ježiš môže pozývať do takejto priem morbídnej služby typu „kto z koho“.

Ak má ten príklad vôbec dávať nejaký zmysel, tak potom len ako podobenstvo založené na paralele, ktorá má poslucháča šokovať a tým zaujať jeho pozornosť. Áno, ak ulovíte do siete ryby, je to ich koniec. Ak však zhromaždíte rozptýlených, osamelých a rozdelených ľudí, je to ich záchrana.

A tu sa celé podobenstvo rozuzľuje. Ježiš so svojim oslovením vstupuje do situácie zúfalstva. Peter aj jeho spolupracovníci na lodiach majú za sebou ďalšiu neúspešnú noc. Žiaden úlovok. Možno na to boli aj zvyknutí. Vedeli, že taká neúspešná noci nie je ani prvá a určite nebude ani posledná. Vedeli, že vo svojej práci napriek všetkým skúsenostiam a zručnostiam, ktoré rokmi tvrdej rybárskej roboty nazbierali, nie sú nikdy pánmi situácie. Sú závislí na množstve premenných. Možno aj preto sú ochotní urobiť to, čo sa prieči ich skúsenosti. Spustiť siete nie v noci, ale cez deň.

Prekvapivo úspešný úlovok však nie je riešením ich ohrozenej rybárskej existencie. To podobenstvo nehovorí o dive, ktorý nejakými magickými schopnosťami do sietí priláka ryby, čo sa jej celú noc úspešne vyhýbali. Bolo by to príliš primitívne, keby sme tento príbeh chápali ako správu o rybároch, čo objavili kúzelníka schopného zabezpečiť im rozprávkové zisky z rybolovu.

To podobenstvo je priamym odkazom na to, čo sa práve deje na brehu Genezaretského jazera. Skutočný div nie sú naplnené siete, ktoré sa trhajú a ponárajú rybárske lode. Skutočný div sú tie zástupy, čo počúvajú prekvapivé Ježišove slová o nádeji. Skutočný div je to, že sú svedkami Ježišovej mesiášskej zvesti.

Takto chce príbeh o bohatom lovení rýb presmerovať naše myslenie aj dnes. Nejde o triky, ktorými dokážeme zbohatnúť. Ide o slovo nádeje, ktoré z rozptýlených, zúfalých a zatrpknutých ľudí robí nové spoločenstvo. To je div zvesti evanjelia. Aj dnes nás Ježišove slová o láske a odpúšťaní nadchýnajú. V prostredí určovanom nemilosrdným zápasom o prežitie nám odrazu dávajú nový zmysel života.

  1. Sme rybári ľudí v Ježišovej službe. Zmenení jeho poverením. To je ďalší prekvapivý obrat v našom príbehu. Čakali by sme, že Peter a jeho spolupracovníci budú po bohatom úlovku predstavení ako tí, čo jasajú. Veď sa im podarilo to, čo sa im nedarilo celú noc. Ba viac, možno získali návod na to, ako to zopakovať vždy znova.

Ten príbeh však hovorí o rybároch, ktorých sa zmocnila hrôza. Z úspešného úlovku boli šokovaní a zľakli sa. To, po čom sa túžili a o čom snívali – plné siete, čo sa trhajú a lode, čo sa pod ťarchou úlovku ponárajú, odrazu nechcú. Prečo?

Je to odkaz na hlbokú transformujúcu skúsenosť, ktorou prechádzajú ľudia, čo sa stretli s Ježišom. Tí rybári poznávajú, že sa deje čosi, čo nemajú pod kontrolou. Ako sme povedali, vedeli, že napriek základným pravidlám, ktoré musia dodržať, úspešný úlovok závisel od množstva premenných, ktoré nikdy nemali pod kontrolou. A práve teraz sa tu deje niečo, čo vôbec nemajú pod kontrolou. To ich desí. Koho z nás by to nevydesilo.

Peter a jeho spolupracovníci sa stretávajú s tým, čo ich ďaleko presahuje. Spôsob, akým o tom Lukáš vo svojom príbehu hovorí, je odkazom na mnohé ďalšie biblické správy o stretnutí človeka s konaním Božím v jeho živote. Mojžiš sa zľakol, keď stál pri horiacom kríku, čo nezhorel. Samuel, o ktorom sme čítali v starozmluvnom texte, bol zmätený a vyľakaný, keď sa k nemu priblížil Najvyšší.

Tieto stretnutia vždy mali rovnaký premieňajúci účinok. Človek, ktorý nepochopiteľné dianie vo svojej blízkosti napokon pochopil ako priblíženie sa Božej prítomnosti. A tá ho mení práve tým, že prijíma nové poverenie. Svedčia o tom aj príbehy povolania prorokov, ktorí najrozmanitejším spôsobom prežili blízkosť Božiu a tieto stretnutia vyústili do radikálnych zmien v ich životoch.

Tak je tomu aj pri stretnutí rybárov s Božím divom, ktorý sa odohráva pred ich očami. Obrovské zástupy, čo doslova hltajú každé Ježišovo slovo a k tomu ešte nepochopiteľný úlovok. Je im jasné, že tu sa deje niečo zásadné a že z toho musia vztiahnuť dôsledky pre svoj život. Ako Mojžiš, Samuel, proroci, aj oni zanechávajú svoje doterajšie povolanie. Urobia zásadné rozhodnutie a postavia sa do služby zhromažďovania a spájania ľudí.

Možno pretrváva naša skepsa z tohto príbehu a stále sa bránime tej predstave, že by sme sa mali stať rybármi – áno lovcami ľudí. Keď sa však obzrieme na svoj život, dokážeme v ňom rozpoznať rôzne udalosti, ktorými sa k nám približoval alebo približuje všemohúci Boh. Možno to nie sú také výrazné príbehy ako ten s lovením rýb. Možno sa skôr podobajú tomu nenápadnému hlasu, ktorý sa prihováral mladému Samuelovi.

V každom prípade však posolstvo dnešného príbehu z Lukášovho evanjelia je v tom, že nás Boh povoláva do služby zvestovania jeho kráľovstva. A v tejto službe sme odkázaní na jeho predivnú moc, ktorá nás premieňa. Amen.

Modlitba

Všemohúci Bože, ďakujeme Ti, že Ty nás neprestávaš povolávať do svojej služby. Vždy znova sa rozličnými spôsobmi uchádzaš o to, aby sme nasledovali príklad Tvojich prorokov a najmä príklad Tvojho milovaného syna, nášho Pána Ježiša Krista.

Odpusť nám, že nie vždy vieme rozpoznať udalosti nášho života, ktorými nás oslovuješ a pozývaš k nasledovaniu.

Prosíme Ťa, daj nám schopnosť a silu, aby sme vedeli byť dobrými učeníkmi v Tvojej službe. Dávaj nám citlivé srdce, ktoré vníma potreby ľudí okolo nás. Dávaj nám múdrosť, ktorou budeme vedieť ľudí zhromažďovať a posilňovať ich v zápasoch ich života.

Prosíme Ťa za ľudí, ktorí hľadajú zmysel života a cítia sa osamelí, aby si sa Ty dotkol ich životov a pozval ich k nasledovaniu.

Prosíme Ťa za spoločenstvo nášho cirkevného zboru, aby ono bolo miestom, na ktorom môžeme rásť ako Tvoji nasledovníci.

Prosíme Ťa za našu cirkev, aby ona bola zhromaždením, ktoré inšpiruje ľudí k nasledovaniu Tvojho príkladu.

Učiň to pre zásluhy nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen.