Dobrovoľníctvo

“… lebo ochotného darcu miluje Boh. A Boh má moc vo všetkom rozhojniť pri vás svoju milosť, aby ste vo všetkom mali vždy dostatok všetkého pre seba, aj nadbytok pre každý skutok.”

2 Korintským 9, 7b-8

V mojom cirkevnom zbore môžem a chcem slúžiť týmto spôsobom:

 1. Pri zabezpečovaní Služieb Božích (čítanie textov, modlitieb, oslovení, počítanie ofery)
 2. Spevom v spevokole
 3. Prípravou občerstvenia po Službách Božích v Starom lýceu
 4. Prípravou občerstvenia pri príležitostných zborových podujatiach
 5. Poskytnutím ubytovania pri návštevách
 6. Poradenstvom alebo konkrétnou pomocou v niektorej z týchto oblastí:
  • legislatíva a právo,
  • vzdelávanie (vyučovanie náboženstva),
  • stavebníctvo,
  • ekonomika,
  • sociálna oblasť (napríklad návštevná služba),
  • propagácia zboru,
  • správa budov v záujme ich lepšieho využitia,
  • praktická pomoc pri údržbe areálu a budov vo vlastníctve zboru slúžiacich na bohoslužobné účely,
  • iným spôsobom (prosím napíšte nám akým).
 7. Pravidelným finančným príspevkom vo výške …. eur mesačne/ročne
  • na prácu s deťmi, konfirmandmi a mládežou
  • na Agentúru opatrovateľskej služby Simeon
  • na zabezpečovanie hudobného bohoslužobného života