O evanjelickej cirkvi

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku je súčasťou Svetového luteránskeho zväzu v Ženeve.

Jej poslaním je zvestovať evanjelium Ježiša Krista ako radostnú zvesť o spasení každého kajúceho človeka. Božie Slovo obsiahnuté v Biblii je pre nás prameňom viery, zrkadlom nášho života a zdrojom rady a potešenia v každej životnej situácii.

Evanjelikmi sa voláme podľa evanjelií, ktoré sú zachované v Biblii — Novej zmluve. Evanjelikmi augusburského vyznania sa voláme podľa Augsburského vyznania (zostavil ho Filip Melanchton), ktoré bolo r. 1530 prečítané na sneme v Augsburgu.

Vnútorná organizačná štruktúra je  založená na princípoch samosprávy a rovnoprávnosti všetkých jej členov bez rozdielu rasy, jazyka, pohlavia a sociálneho postavenia.