Vzdelávanie pre mier (NDI)

Vzdelávanie pre mier (Education for Peace) je projekt koalície organizácií angažujúcich sa v oblasti medzináboženského dialógu, na ktorom sa pod vedením Evanjelického cirkevného zboru Bratislava Staré Mesto podieľajú aj Nadácia Milana Šimečku a združenie židovských žien Ester. Tento projekt spoločne realizujeme s finančnou podporou Národného demokratického inštitútu (NDI).

V rámci projektu sme pripravili inovatívny vzdelávací modul zameraný na medzináboženskú výchovu a vzdelávanie, ktorý môže slúžiť ako doplnok kurikula pre druhý stupeň základných škôl a stredné školy.

Elektronická verzia tejto príručky pre učiteľky a učiteľov s názvom Na tvojej viere mi záleží: Manuál a modelové hodiny pre medzináboženskú výchovu je voľne dostupná na stiahnutie na tomto odkaze.Aktuality


Tlačová správa: Medzináboženský dialóg ako súčasť vzdelávania (28. 12. 2021)Informácie o aktuálnom stave projektu
a ďalších krokoch (5. 10. 2021)

Vážené učiteľky, vážení učitelia, milé kolegyne a kolegovia,

s potešením vás informujeme o prvých výsledkoch realizácie projektu „Vzdelávanie pre mier“, ktoré priamo nadväzujú, okrem iného, aj na úspešne realizované pedagogické workshopy o inovatívnej metodike o medzináboženskom vzdelávaní a výchove. Detailnejšie sme ju rozpracovali v publikácii Na Tvojej viere mi záleží – Manuál a modelové hodiny pre medzináboženskú výchovu.

Angažovanosť účastníčok a účastníkov workshopov do problematiky vzťahov medzi náboženstvami a náboženskými tradíciami bola pre realizáciu projektu veľmi dôležitá aj preto, lebo vytvorila základ projektového partnerstva, na ktoré môžeme nadväzovať v ďalších dvoch etapách realizácie projektu: v etape experimentálneho odskúšania modelových hodín odprezentovaných na workshopoch a v etape sociologickej analýzy dát z experimentálnej výučby.

Prvé výsledky z odskúšania modelových hodín a ich zakomponovania do učebnej látky dejepisu, občianskej náuky a slovenského jazyka a literatúry na základných a stredných školách v piatich regiónoch Slovenska sú už na svete. Mimoriadne pozitívna spätná väzba nás veľmi teší a posúva ďalej. Zhromaždili sme aj prvé odporúčania pedagógov, ktorí s modelovými hodinami experimentujú, čo je mimoriadne dôležité pre následnú sociologickú analýzu experimentálnej výučby.

Tešíme sa na ďalší vývoj projektových aktivít, v prvom rade však na ďalšiu bezprostrednú spätnú väzbu zo strany pedagógov, ktorí s modelovými hodinami experimentujú a na výsledky sociologickej analýzy, ktorá sa stane predpokladom pre ďalší vývoj inovatívnej metodiky o medzináboženskom vzdelávaní a výchove.

Projektový tím projektu Vzdelávanie pre mier
a autorský kolektív Manuálu o medzináboženskej výchove a vzdelávaníPozvanie k spolupráci

Vážené panie učiteľky, vážení páni učitelia,

ak ste sa vo svojej pedagogickej praxi stretli s problematikou vzťahov medzi náboženstvami, náboženskými a duchovnými tradíciami a sa tejto problematike chcete venovať aj v budúcnosti, určite váš záujem by upútala publikácia pod názvom Na Tvojej viere mi záleží – Manuál o medzináboženskej výchove a vzdelávaní, ktorá práve vyšla ako výstup z projektu, ktorý realizuje koalícia mimovládnych organizácií venujúcich sa problematike medzináboženskej výchovy a vzdelávania. Samotná publikácia je výsledkom spolupráce širšieho autorského kolektívu skúsených teológov, pedagógov a metodikov.

Publikácia predstavuje metodickú príručku o medzináboženskej výchove a vzdelávaní, dôležitou súčasťou ktorej sú modelové hodiny. Autorkami a autormi modelových hodín sú vaše kolegyne a kolegovia, ktorí sa vo svojej učiteľskej a pedagogickej praxi témam medzináboženského vzdelávania a výchovy dlhšiu dobu venujú.

Pilotná fáza implementácie modelových hodín už beží v plnom prúde ale každá ďalšia účasť, každá bezprostredná skúsenosť bude pre vývoj metodiky medzináboženskej výchovy a vzdelávania veľmi dôležitá. Preto do vašej pozornosti dávame možnosť zapojiť sa do pilotnej fázy implementácie modelových hodín prostredníctvom ich zakomponovania do učebnej látky predmetu, príp. predmetov, ktoré vyučujete.

Implementáciu modelových hodín budete môcť konzultovať nepretržite s našimi odbornými garantmi – autormi Manuálu o medzináboženskej výchove a vzdelávaní a autormi modelových hodín. Konzultácie s nimi budú prebiehať online na základe vašich individuálnych požiadaviek.

Manuál o medzináboženskej výchove a vzdelávaní si môžete stiahnuť tu.

Tešíme sa na spoluprácu s vami!

Projektový tím projektu Vzdelávanie pre mier
a autorský kolektív Manuálu o medzináboženskej výchove a vzdelávaní