Krízové situácie

“Boh je verný, On nedopustí pokúšať vás nad možnosť, ale s pokušením spôsobí aj vyslobodenie, aby ste ho mohli zniesť.”

1. list Korintským 10,13

“Prečo práve ja?” pýta sa človek, ktorého postihla choroba, problémy na pracovisku, či v osobnom živote, strata blízkeho… Krízy, stresy, ťažké životné situácie sú záťažou aj pre našu vieru. Pýtame sa na ich zmysel, no ten pred nami často a dlho ostáva skrytý.

Pán Boh si však stále nachádza ľudí, ktorí nám pomôžu aj najťažšie obdobia prekonať. Kríza v našom živote  nemusí priniesť len straty.  Môže sa stať výzvou dôverovať Bohu, nájsť si nové vzťahy s ľuďmi, lepšie spoznať samého seba.

Čo môže poskytnúť Cirkevný zbor človeku v kríze?

Naši farári/farárky radi poskytnú bratom a sestrám v ťažkých chvíľach duchovnú pomoc a poradenstvo v podobe pastorálnej starostlivosti.