Sobáš

“Láska začína tam, kde sme schopní prestať myslieť na seba a ochotní vykonať niečo pre druhého, čo nás niečo stojí.”

Exupéry

Našli ste partnera, s ktorým chcete stráviť celý nasledujúci život? Blahoželáme! Sme radi, že ste si pre tento výnimočný deň a celoživotný sľub lásky a vernosti vybrali niektorý z našich kostolov.

Čo môže poskytnúť Cirkevný zbor pre snúbencov?

Cirkevný sobáš po predchádzajúcej individuálnej príprave snúbencov so sobášiacim farárom/farárkou.

Z cirkevnoprávnych predpisov o uzavretí manželstva vyberáme:

  • O cirkevný sobáš musia požiadať snúbenci v dostatočnom časovom predstihu ešte pred podaním žiadosti na matričnom úrade, pričom musí byť vopred dohodnutý aj termín sobáša.
  • Cirkev sobáši svojich pokrstených a konfirmovaných členov. Ak neboli konfirmovaní, je potrebné snúbencov konfirmovať ešte pred sobášom.
  • Sobáš sa koná vždy v chráme za prítomnosti svedkov, ktorí po sobáši spolu s novomanželmi podpíšu zápisnicu. Svedkovia musia byť ev. a. v., konfirmovaní. V odôvodnených prípadoch môže byť jeden zo svedkov členom inej kresťanskej cirkvi. Svedkom pri evanjelickom sobáši nemôže byť nekresťan.
  • Sobáš rozvedených je možný len po súhlase (dišpenz) dištriktuálneho biskupa. Súhlas žiadajú do manželstva vstupujúci cestou farského a seniorského úradu, po predložení rozsudku o rozvodovom konaní.
  • Ak bol sobáš vykonaný občianskym spôsobom, je možné po pastorálnej príprave požehnanie manželstva evanjelicko–kresťanským spôsobom.

Ostatné informácie vám radi poskytnú naši farári/farárky alebo si ich môžete prečítať na portáli Evanjelik.sk.

Dokumenty

Zápisnica o uzavretí manželstva, cirkevná matrika