Stanovisko presbyterstva CZ ECAV na Slovensku Bratislava Staré Mesto ku Sčítaniu obyvateľov 2021

Presbyterstvo CZ ECAV na Slovensku Bratislava Staré Mesto je presvedčené, že členovia a členky cirkevného zboru, ako aj všetci ľudia dobrej vôle uvedú v sčítaní obyvateľstva svoju príslušnosť ku konfesii v súlade so svojím svedomím. Spájanie otázky vzťahu človeka k Bohu s uvedením vierovyznania v Sčítaní obyvateľstva považujeme za zavádzajúce.

Ďakujeme  všetkým, ktorí participujú na vzdelávacích, kultúrnych a sociálnych projektoch nášho cirkevného zboru, určeným všetkým ľuďom bez rozdielu. Sme presvedčení, že ich skutky lásky sú vyznaním ich viery. Hľadanie pravdy je možné len v otvorenosti a neustálom dialógu. Sme vďační za všetkých, ktorí do neho vstupujú s nami – s povzbudením, ale aj s kritikou.

Veríme, že poctivá sebareflexia, pokánie a ochota  reagovať na výzvy, pred ktorými dnes stojíme v otázkach ochrany ľudskej dôstojnosti a životného prostredia, prístupu ku právu a spravodlivosti sú skutočnými kritériami vyznania viery.

Foto: archív CZ