Kázeň na ekumenické SB v rámci festivalu Dúhový Pride + posolstvá z Rakúska, 25.7.2021

Sandra Silná


Posolstvo Oliviera Dantineho, superintendenta Evanjelickej cirkvi v Rakúsku

A najmä priodejte sa láskou, ktorá je spojivom dokonalosti ( (Kol 3,14)

Milé sestry a bratia,
ako superintendent salzburskej a tirolskej diecézy Evanjelickej cirkvi a. v. v Rakúsku vás chcem všetkých zo susedstva srdečne pozdraviť! Teším sa z vášho nasadenia pre tému práv LGBTI komunity. Ja osobne považujem za dôležité, aby sa aj kresťanské cirkvi hlásili k týmto právam.

Biblia nazerá na človeka, ako na stvoreného na Boží obraz. Práve z tohto plynie osobitá dôstojnosť človeka, ktorá však prislúcha všetkým ľuďom. V súvislosti s obrazom Božím, na ktorý bol človek stvorený, neexistuje žiadny rozdiel z dôvodu rozličných variantov pohlavnej identity a partnerskej orientácie, ktoré vytvorilo Božie dobré stvorenie, aj keď ľudia biblie túto pestrosť života ešte nemali na zreteli.

Základom kresťanského konania, by preto nemalo byť morálne hodnotenie odlišných spôsobov života, ale láska, ktorú popisuje list Kolosénskym. Je spojivom dokonalosti. Z lásky Božej, ktorá prislúcha bezpodmienečne všetkým ľuďom, vyrastá láska medzi ľuďmi navzájom, ktorá má svoje vyjadrenie v úctivom vzájomnom zaobchádzaní.

Na ceste za nastoľovaním väčších práv pre LGBTI komunitu sa nachádzajú jednotlivé kresťanské cirkvi rozlične ďaleko, a žiaľ sa musíme vyrovnať aj s niektorými neúspechmi. Preto dúfam, že pokroky jedných cirkevných spoločenstiev dodajú odvahu ľuďom v iných spoločenstvách, aby kráčali cestou nasadenia pre tieto práva s odvahou, silou, ale tiež trpezlivosťou a vytrvalosťou. Nech ich Pán Boh žehná na tejto ceste.

Váš
Superintendent Olivier Dantine
Evanjelická cirkev a. v. v Rakúsku, salzburská a tirolská diecéza


Posolstvo Helene Lechner, farárky Evanjelického cirkevného zboru vo Viedni-Liesing
Milý evanjelický zbor Bratislava – Staré mesto!
Milí súrodenci!

Dovoľte mi pozdraviť Vás z Evanjelického zboru a. v. vo Viedni – Liesing pri príležitosti vašich služieb Božích, ktoré sa konajú dnes, dňa 25.júla! Teším sa, že ste tu všetci navzájom!
Od roku 2019 je náš zbor v Liesingu nositeľom prívlastku „a&o – akceptujúci a otvorený pre všetky formy života“, ktorý udeľuje platforma LMS (Lesbian Sex Mafia – neformálne zjednotenie lesbických, homosexuálnych a bisexuálnych zamestnaných a čestných spolupracovníkov evanjelických cirkví v Rakúsku). LMS udeľuje tento prívlastok, tým zborom a cirkevným organizáciám, ktoré sa zaviažu k akceptujúcemu a otvorenému prístupu ku všetkým formám života, k povznesenému zaobchádzaniu s témou sexuality, vytvoreniu prirodzeného miesta v živote zboru resp. organizácie, ľuďom s odlišnou sexuálnou orientáciou a identitou a k možnosti ponuky slávenia manželstva pre páry rovnakého pohlavia.

Tešíme sa z pestrej rôznorodosti ľudí, ktorí aj vďaka tomu, môžu prichádzať do našich priestorov, môžu sa bezstarostne stretávať a podieľať sa na živote zboru. Vďaka spomínanému záveru zo synody z marca 2019 sa konečne môže aj pod strechou nášho Kostola sv. Jána oficiálne sláviť svadba dvoch ľudí bez ohľadu na ich súčasnú sexualitu a spoločne môžeme prosiť o Božie požehnanie.

Zo srdca Vám pri vašich stretnutiach a službách Božích, ako aj pri vašom nasadení za slobodu a uznanie pestrej rôznorodosti detí Božích, prajem Božieho dobrého ducha a Božie požehnanie, nech ste plní dôvery, inšpirácie, sily a odvážne kráčate po svojich cestách a žijete vašu vzájomnú lásku.


Vaša
farárka Helene Lechner
Evanjelický zbor a. v. Viedeň-Liesing