Kázeň na 1. nedeľu po sv. Trojici, 22.6.2014

Erika Hlačoková: 1. nedeľa po sv. Trojici (22. 6. 2014, BA – VK)
Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen

Text: 5. Mojž. 6, 4 – 9
Počuj Izrael! Hospodin, náš Boh je jediný Hospodin. Milovať budeš Hospodina svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou silou. Slová, ktoré ti dnes prikazujem, budú v tvojom srdci. Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš hovoriť o nich, či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš kráčať cestou, či budeš líhať alebo vstávať. Priviažeš si ich ako znamenie na ruku, budeš ich mať ako pásku na čele medzi očami a napíšeš ich na dveraje svojho domu a na svoje brány.

Bratia a sestry!
Každý človek túži po šťastnom, usporiadanom živote. Po živote, ktorý by ho napĺňal. Po živote, ktorý by bol charakteristický pokojom, a to nielen tým vonkajšom, ale hlavne tým vnútorným. Túžime po živote, kedy prežijeme nielen chvíľkový pocit spokojnosti, ale trváci, stály.
Pre dosiahnutie tohto cieľa sme ochotní mnoho obetovať, veľa hľadať a neustále bojovať… len, aby sme pravé šťastie našli a prežívali ho denno – denne.
Ale, realita je neraz iná. Mnohokrát krutá. Máme pocit, že šťastie ide mimo nás. Máme pocit, že nepatríme do kategórie ľudí, ktorí sa nachádzajú v skupine nazývanej: „dieťa šťasteny“.
Neúspechy, neprijatie, nespravodlivosť, súťaživosť, nespokojnosť v škole, či na pracovisku sú každodennou súčasťou.
Tlak spoločnosti, tlak zo sveta biznisu sa prelína do bežných vzťahov, poháňa nás a prináša neraz neúspech. Ani bohatstvo, ktoré človek nadobudne nenaplní vnútornú potrebu smädnej, krehkej duše.
Nešťastie v láske, nešťastie v zdraví nesú mnohí ako ťažké bremeno, ktoré nás oddeľuje od života v spokojnosti a pohody.
Neraz sme svedkami toho, ako sa vytráca pocit všeobecného záujmu, skutočnej podstaty a ostáva iba nenaplnená túžba po spokojnosti, po šťastí.
A práve pre pocit nedostatku šťastia sa neraz utiekame k falošnej pomoci. K rôznym metódam, k praktikám a k ľuďom – liečiteľom, od ktorých veľa očakávame a do ktorých vkladáme nádej, že nám snáď oni zabezpečia šťastnú budúcnosť. A keď ostaneme sklamaní, myslíme si, že sa zrútil celý náš svet a my sme bezmocní.
Tak, teda, kde nájsť niečo trvalé? Kde nájsť to, čo nás naplní skutočnými hodnotami? Na čo upriamiť naše oči?
Prečítané slová zo Starého zákona boli dôležitou časťou pre izraelský národ. Boli veľkým prikázaním. Tým najdôležitejším, čím sa ľud mal riadiť, aby dosiahol spokojnosť a šťastie. Ale, tieto slová majú platnosť aj dnes. Aj v 21. storočí a sú pre nás modelom na ceste k pravému šťastiu. Hovoria o tom, kde možno nájsť skutočné šťastie. Poukazujú na to, čo a hlavne kto je podstatou pravého šťastia. V troch odkazoch chcú usmerniť aj náš život.

  1. Počuj!
  2. Miluj!
  3. Zachovávaj!

1. Prvý odkaz znie: Počuj! „Počuj Izrael!“ Už týmto imperatívom je naznačené, aby človek zbystril svoju pozornosť, aby bol na pozore, pretože bude nasledovať niečo, čo je dôležité. Niečo, čo má cenu napnúť uši, ostať v strehu a počúvať. Počuj Izrael! Hospodin, náš Boh je jediný Hospodin. Autor týchto slov poukazuje na Hospodina, ktorý je jediným Bohom. Ktorému patrí jedinečné miesto v ľudskom živote. Ktorého nikto a nič nemôže nahradiť. Len s Ním, v Jeho blízkosti môže mať človek plnosť. Len pri Ňom nájde skutočné prijatie.
A tak toto: „počuj!“ dnes znie aj pre nás: Počuj Bratislava! Počuj Bratislavský zbor! Počuj brat! Počuj sestra! Hospodin je ten, ktorý ťa pozná. Ktorý ťa stvoril, viedol, formoval až do dnešného dňa, ktorému záleží na tvojom šťastí a ktorý chce pre teba to najlepšie. On je jediný Boh. Nesnaž sa postaviť na jeho miesto niečo iné. Nehľadaj pomoc niekde inde. Jemu dôveruj! Počuj, čo On hovorí k tebe! Počuj, analyzuj a premýšľaj o tom, čo všetko On urobil pre teba. Pre tvoje šťastie. Hľadaj ho! Investuj do tohto vzťahu. V Neho skladaj nádej. Boh má svoje cesty, svoje časy, svojich ľudí, ktorí ti pomôžu Jeho počúvať nie s nátlakom, ale v slobode ťa naučia veriť tomu, že On to s tebou nevzdal, ale prejavuje svoj záujem, chce ťa priviesť k šťastiu a preto prejavuje svoju lásku. A práve to je ten druhý odkaz, na ktorý Boh poukazuje, keď nás chce urobiť šťastným.
2. Miluj! To je odkaz, ktorý nám odovzdáva. Podstata tohto odkazuvyplýva z Jeho slov: „Milovať budeš Hospodina svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou silou.“ A k týmto slovám Ježiš hneď pridáva: „Miluj blížneho, ako seba samého.“ Láska je teda tá, ktorá mení všetko. Láska je potrebná v svete, ktorý sa stal chladným, necitlivým, mnohokrát neľudským. Láska je žiaduca k tomu, aby sa veci dali do správneho pohybu. Láska k Bohu, k ľuďom a v neposlednom rade k sebe samému.
Na charaktere ľudí, na našich postojoch, na našich rozhodnutiach vidieť, na čom je založený náš život. Naše príležitosti, náš vplyv môže vďaka láske veľa zmeniť. Cesta pravého šťastia je cestou lásky. Miluj! Miluj aj za cenu ťažkostí. To je druhý odkaz.
Tak, bratia a sestry: Ako nás vníma okolie? Svet, v ktorom sa pohybujeme? Aký príklad podávame? Nesieme ďalej lásku? Svojim srdcom, dušou, silou sa snažíme o to, aby to bolo na nás zjavné? Necúvame do ulity? Neočakávame, aby nás najprv milovali a však potom sa rozhodneme ako budeme postupovať? Boh nám ukázal ako prvý príklad. My milujeme, lebo On prv miloval nás. Hovorí Ján a dodáva k našej odvahe: dokonalá láska vyháňa strach. Láska nás privedie k zdroju a k odhodlaniu, aby sme ju odovzdávali ďalej. Aby sme sa s dôverou vkladali do vzťahov, ktoré máme. Láska má moc a prináša riešenie, nové východisko. Láska, ktorá žije z prijatia a milosti, má veľkú cenu. Tá, ktorá nekalkuluje, nevypočítava, neprekrúca, ale dáva sa. Takáto láska prináša kus neba. K bohatstvu takejto láske sme pozvaní. Tento svet a my všetci v ňom túžime po aktívnej láske dokazovanej v maličkostiach. Potrebujeme konkrétne vidieť, že žijeme láskou a zdieľame ju spoločne. To je naša úloha, naše poslanie. A práve s našou úlohou súvisí tretí odkaz nášho textu. A tým je:
3. Zachovávaj! Veď sme počuli: Slová, ktoré ti dnes prikazujem, budú v tvojom srdci. Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš hovoriť o nich, či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš kráčať cestou, či budeš líhať alebo vstávať. Priviažeš si ich ako znamenie na ruku, budeš ich mať ako pásku na čele medzi očami a napíšeš ich na dveraje svojho domu a na svoje brány.
Toto je aj našou úlohou počutú zvesť o láske zachovať pre seba aj pre ďalšie generácie. Odovzdávať ich svojim deťom, vnúčatám. Má to byť súčasťou nášho života. Či sedíme, či kráčame…či sme v práci, či sme doma, všade máme túto lásku zachovávať. Mať ju pred svojimi očami, aby sme na ňu nezabudli. Počutá zvesť o láske nie je vec súkromná. Treba si ju denne opakovať, aby sme na ňu nepozabudli. Urobiť ju viditeľnou vo svojom okolí. V našich vzťahoch. Zachovať ju nielen navonok, ale skutočne. Veď každý z nás nesieme zodpovednosť za ľudí, ktorí nám sú zverení.
Boh nám týmto dáva najavo: Zachovaj múdro, čo je dôležité! Zachovaj múdro, čo ti je zverené! Zachovaj múdro, čo ti prinesie šťastie!
Zachovávanie tohto prikázania lásky dáva novú hodnotu a rast a ponúka nádej na šťastnú budúcnosť.
A tak bratia a sestry, počúvajme, milujme, zachovávajme to, čo nám Boh odporúča. To je cesta ku skutočnému šťastiu. To je cesta, ktorá vedie k záchrane. Ktorá vedie do cieľa. Amen

Pomodlime sa:
Ďakujeme Ti Bože, za dnešné evanjelium, za radostnú zvesť o tom, že to s nami myslíš dobre, že Ti na každom jednom z nás záleží. Ďakujeme aj za príkazy, ktoré nám dávaš preto, aby si nás chránil. Aby sme cestu nášho života prešli v šťastí, v Tvojej blízkosti. Prosíme, daj nám silu počúvať Ťa, keď k nám hovoríš. Nech naše srdce nie je zatvrdené, ale aby sme dokázali vnímať Tvoju vôľu. Prosíme, daj nám odvahu niesť lásku všade tam, kde je potrebná. Prijímať ostatných láskou, akou si nám Ty ukázal príklad. A prosíme, daj nám múdrosť, aby sme zachovávali a odovzdávali to, čo si nám Ty sám zveril. Amen

Príhovorná modlitba:
Bože náš, ďakujeme že k Tebe môžeme prichádzať v každý čas s prosbou o pomoc, posilnenie, usmernenie a potešenie.
Úprimne vyznávame, že mnohokrát sme sebeckí, neľudskí, neláskaví, nemáme chuť a silu milovať. Preto, Ťa, prosíme, naplň naše srdcia Tvojou láskou, ktorá dokáže meniť ľudské životy. Prosíme nech ona mení aj nás. Daj nám silu s láskou pristupovať ku každému človeku, ktorého stretneme v našom živote. Nech dokážeme byť v drobnostiach pozorní. Nech nie sme sebeckí, panovační, neľudskí. Daj, nech láska dokáže zvíťaziť nad nudou, nad ľahostajnosťou. Prosíme za rodiny, kde je rozbroj, nenávisť, neporozumenie, aby si ich naplnil svojim pokojom a svojou láskou. Aby si manželia našli k sebe cestu. Aby rodičia vnímali potreby svojich detí. Prosíme za deti, za dorast, za mládež, aby Teba spoznávali deň čo deň a pochopili, že Ti na nich záleží, že máš s nimi svoj plán. Prosíme, aby priateľ priateľa nezrádzal. Sused suseda rešpektoval. Aby Tvoja láska konala zázraky tam, kde už my nemáme silu. Daj Pane, nech Teba počúvame, Tvoju lásku spoznávame, ale i rozdávame a Tvoje príkazy zachovávame až do konca dní. Amen