BULLETIN: Zborové aktivity v týždni od 3.6. do 9.6.2013

PO 3. jún 16:00 Maďarská biblická hodina, Kancelária — Panenská 28
UT 4. jún

 • 10:00 Pamäťové cvičenia (nielen) pre seniorov, Staré lýceum — Konventná 15
 • 18:30 Bible study, Staré lýceum — Konventná 15

ST 5. jún 18:00 Vlastivedná vychádzka — Veľký kostol a okolie, stretnutie pred Starým lýceom — Konventná 15
ŠT 6. jún

 • 16:00 Stretnutie — dorast, Staré lýceum — Konventná 15
 • 18:00 Podvečerné služby Božie — Erika Hlačoková, Malý kostol — Panenská ulica
 • 18:45 Nácvik spevokolu, Malý kostol — Panenská ulica

PI 7. jún 17:00 Stretnutie — mládež, Staré lýceum — Konventná 15
SO 8.jún 10:00 Tvorivé dielne pre deti, Staré lýceum — Konventná 15
NE 9. jún
Služby Božie:
Veľký kostol

 • 9:30 Erika Hlačoková
 • Po službách Božích sa bude konať volebný konvent.

Malý kostol

 • 8:15 Anna Polcková – nemecké s Večerou Pánovou
 • 9:30 Miriam Schmidt – anglické,
 • 11:00 Erika Hlačoková – maďarské s Večerou Pánovou
 • 18:00 Erika Hlačoková – s Večerou Pánovou

Ďalšie stretnutia:

 • 9:00 Modlitebné stíšenie pri VK Kancelária – Panenská 28
 • 9:30 Detská besiedka, Staré lýceum – Koventná 15
 • 10:30 Stretnutie po službách Božích, Staré lýceum

Volebný konvent CZ ECAV Bratislava Staré Mesto
Cirkevný zbor ECAV Bratislava Staré Mesto vznikol rozhodnutím Dištriktuálneho presbyterstva 15.februára 2013. V novom cirkevnom zbore musia prebehnúť voľby farárov a všetkých predstaviteľov a funkcionárov zboru. Kandidačné presbyterstvo o príprave volebného konventu prebehlo pod vedením seniorálneho predsedníctva 22.5.2013.

Predsedníctvo CZ ECAV Bratislava Staré Mesto zvoláva Volebný konvent na nedeľu 9.júna 2013 do Veľkého kostola na Panenskej ulici bezprostredne po Službách Božích. Volení budú farári, zboroví predstavitelia a zboroví funkcionári. (Predsedníctvo a presbyterstvo cirkevného zboru)
Predsedníctvo zboru

************
Prosba o pomoc dobrovoľníkov na 22. 6. 2013
22. júna sa v záhrade Veľkého kostola uskutoční juniáles (aj) pre ľudí bez domova, organizuje ho Nota bene. Prosíme dobrovoľníkov, ktorí by boli ochotní spolupracovaťna príprave a realizácii tohto podujatia, aby sa prihlásili písomne, alebo telefonicky na hospodárskej správe Cirkevného zboru.
Kontakt: mail: hsvamk@mail.telekom.sk, tel.: 54413031.
Za pochopenie a pomoc Vám ďakujeme!

************
Pamäťové cvičenia (nielen) pre seniorov — utorok 4.6.2013 o 10:00 hod, Staré lýceum
Srdečne vás pozývame na stretnutie, ktorého témou bude udržiavanie pamäti v dobrej kondícií a na ktorom budeme nacvičovať, udržiavať a rozvíjať našu pamäť. Cvičenie zabezpečuje Mgr. Ivan Sokola, riaditeľ AOS SIMEON pri CZ ECAV na Slovensku Bratislava Staré Mesto. Pre cvičiacich je zabezpečené občerstvenie.

Vlastivedná vychádzka — Panenská ulica, Veľký kostol
Bratia a sestry, pozývame Vás na druhú vlastivednú vychádzku so sestrou Dagmar Gubovou. Tentoraz sa budeme venovať okoliu nášho Veľkého kostola, pripomenieme si históriu miesta, navštívime Veľký kostol a pozrieme si umelecké diela, ktoré sa v ňom nachádzajú: Čas: 5. Júna 2013 o 18,00 hod. Miesto stretnutia: Pred Starým lýceom. Srdečne Vás pozývame.

Tvorivé dielne — sobota 8.6.2013 o 10:00 hod
Srdečne pozývame všetky deti na Tvorivé dielne, ktoré sa uskutočnia v sobotu 8. júna o 10:00 v Starom lýceu na Konventnej 15. Farebnou mozaikou ozdobíme malé krabičky a rámiky na fotky. Taktiež sa na začiatku zahráme a priblížime si verš z biblie. Tešíme sa na všetky deti!.

Bible study — biblická hodina v angličtine, Staré lýceum — utorok 4.6.2013, 18:30 hod
Srdečne pozývame všetkých, ktorí rozumejú a hovoria anglicky na biblickú hodinu v anglickom jazyku, ktorá sa koná pravidelne každý utorok. Vedie ju sestra farárka z Bratislava International Church.

Nácvik spevokolu CZ ECAV Bratislava Staré Mesto — štvrtok 6.6.2013, 18:45 hod
Spevokol sa stretne vo štvrtok (po službách Božích) o 19:00 v Malom Kostole. Tešíme sa na ďalších, čo radi spievajú. Prosím, svoj záujem nahláste kantorke – dirigentke sestre Sabanošovej mailom: sabanoso@gmail.com alebo telefonicky 0904 246 731.

***********
Zbierka na organ
V pocite zodpovednosti za zverené dedičstvo , s vierou v pomoc Božiu a s túžbou i naďalej pokračovať v podporovaní a pestovaní kvalitnej liturgickej a koncertnej organovej hudby na Službách Božích i na koncertoch sme v nedeľu Cantate 6.mája 2012 zahájili zbierku na generálne čistenie organa (bližšie informácie o organe a plánovanej oprave sú v letáčikoch pri vchodoch do kostola a pri makete píšťaly).
V priebehu roka boli prinesené milodary vo výške 7 850,93 Euro. Do makety drevenej píšťaly umiestnenej v strede kostola bolo vložených 940,35 Euro, spolu 8 791,28 Euro.
Na realizáciu opravy potrebujeme z prostriedkov Zbierky ešte 21 000 Euro. Ochotným darcom ďakujeme za láskavú štedrosť.

Agentúra opatrovateľskej starostlivosti SIMEON pri Cirkevnom zbore ECAV Konventná 11 víta všetkých členov Cirkevného zboru, ktorí majú záujem a možnosť pracovať ako opatrovatelia — dobrovoľníci, alebo navštevovať našich seniorov a pomáhať im v ich domácom prostredí. Prosíme prihláste sa u nás. Koordinátorka : Eva Stohlová, tel: 02/54 4130 31, 0911274057, e-mail: eva@stohl.info Riaditeľ : Mgr. Ivan Sokola, e-mail: ivansokola@gmail.com

Agentúra opatrovateľskej starostlivosti SIMEON pri CZ ECAV na Slovensku Bratislava Staré Mesto sa stala partnerskou organizáciou a INFO BODOM Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti. Info bod distribuuje informačné letáky do rodín dotknutých Alzheimerovou chorobou v danom regióne a sprostredkuje užitočné rady a informácie do týchto rodín.
Záujemcovia si môžu bezplatne vyzdvihnúť nasledovné brožúrky: Pomoc opatrovateľom (Alzheimerova choroba – ako ju zvládnuť v domácom prostredí), Alzheimerova choroba – ako žiť ďalej?, Bezpečnosť v domácnosti.
Informačný materiál je možné dostať v priestoroch AOS SIMEON na Konventnej 11. Kontakt na AOS SIMEON: 02/ 54 41303.
Materiály sú dostupné aj na adrese: http://www.alzheimer.sk/informacie/publikacie.aspx