Výzva Presbyterstva na podporu ratifikácie Istanbulského dohovoru

Výzva Presbyterstva Cirkevného zboru ECAV Bratislava Staré Mesto na podporu ratifikácie Istanbulského dohovoru

Násilie páchané na ženách vnímame ako vážny spoločenský problém na Slovensku. V tejto súvislosti sa uskutočnila dňa 24. novembra 2017 Konferencia k téme rodovej rovnosti. Prítomní odborníci sa zhodli, že výsledky výskumu rodu nie sú v rozpore ani s biblickými správami o stvorení človeka ani s textami Novej zmluvy.

Podrobné štúdium biblických textov ukazuje, ako sa aj v nich odráža zápas o ideál rovnosti ľudí pred Bohom napriek rozličným rodovým a sociálnym rolám a identitám.

Diskusia na konferencii ukázala, že koncept rodu, ktorý vysvetľuje násilie páchané na ženách, je mnohými jednotlivcami i skupinami v našej spoločnosti skresľovaný ako prekrúcanie Božieho a prirodzeného poriadku. Sme presvedčení, že Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku sa nemá podieľať na tomto skresľovaní a odmietať aktuálne poznatky spoločenských vied.

Preto vyzývame vedenie Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, aby verejne vyjadrilo podporu ratifikácii „Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu“, ktorý bol prijatý v Istanbule 11. mája 2011 a Slovenská republika ho podpísala.

Bratislava, 11. 12. 2017