BULLETIN na týždeň od 19.7. do 26.7.2020

NE 19. júla – 6. nedeľa po Svätej Trojici

Veľký kostol

  • 10:00 – Ondrej Prostredník — služby Božie s Večerou Pánovou

Malý kostol

  • 9:00 — Ondrej Prostredník — služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — Erika Sokola — služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 —  Michaela Kušnieriková — večerné služby Božie

NE 26. júla – 7. nedeľa po Svätej Trojici

Veľký kostol

  • 10:00 – Anna Polcková
  • 18:00 — Erika Sokola, Juraj Dovala — ekumenické

Malý kostol

  • 9:00 — Anna Polcková — služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — Erika Sokola — služby Božie v maďarskom jazyku

************

Počas letných mesiacov júl a august sa stredtýždňové večerné služby Božie nebudú konať.

***********

Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 12.6.2020 vo Veľkom kostole 87,98 eur, a v Malom kostole 144,15 eur.

***********

Presbyterstvo na svojom zasadnutí 15.7.2020 rozhodlo, že reakciu na Pastorálne stanovisko zboru biskupov ECAV k témam súvisiacim so sexuálnou etikou pripraví a zverejní po dôslednej analýze
na svojom najbližšom rokovaní 30.7.2020.
Presbyterstvo konštatovalo, že činnosť predsedajúcej farárky Anny Polckovej prebieha v plnom súlade s jej ordinačným sľubom, vokátorom CZ a vyslovilo jej plnú dôveru.

***********

Dovoľujeme si vám dať do pozornosti možnosť využiť služby našej Agentúry opatrovateľskej starostlivosti SIMEON. Ide o účelové zariadenie nášho cirkevného zboru, ktoré poskytuje terénnu opatrovateľskú službu ľuďom v ich domácom prostredí. Pomáha všetkým, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby pri denných úkonoch sebaobsluhy a starostlivosti o svoju domácnosť.

Kontakt: AOS Simeon, Konventná 11, 811 03 Bratislava, mobil: 0910150207, 0911274057, e-mail: aos.simeon@gmail.com, www.velkykostol.sk

Pomôžte nám pomáhať 2% (3%) z dane
Milé sestry a milí bratia, darovaním Vašich 2% z dane účelovému zariadeniu nášho cirkevného zboru AOS SIMEON prispejete k dôstojnému starnutiu seniorov v domácom prostredí. Ďakujeme Vám za Vašu finančnú pomoc a podporu pre našu opatrovateľskú službu. Tlačivá nájdete na našej internetovej stránke www.velkykostol.sk. Termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% (3%) z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane): možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.