Konvent schválil obnovu Starého lýcea

 V nedeľu 27.9. zborový konvent CZ Bratislava Staré Mesto odsúhlasil schválenie Projektovej zmluvy na realizáciu projektu Revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky “Staré Evanjelické Lýceum” v rámci programu Kultúra spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru/Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Evanjelické lýceum v Bratislave vzniklo v roku 1606, táto jeho budova bola postavená v roku 1783. Problémom jej obnovy sa Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava Staré Mesto intenzívne venuje od svojho vzniku v roku 2013.

Predpokladané celkové náklady na realizáciu projektu sú 1 110 842 €, pričom výška poskytnutého grantu je 999 757 €. Zvyšnú sumu 111 084 € zabezpečí cirkevný zbor z vlastných zdrojov.

Zámerom projektu je vytvoriť zo Starého lýcea živý kultúrny a komunitný priestor v tejto časti Bratislavy. Zároveň chceme preniesť jeho odkaz a poslanie do súčasnej podoby, vytvoriť z lýcea akési laboratórium pre slobodné myslenie, vieru, tvorivosť, modernú i klasickú kultúru a najmä dialóg. Vychádzame pritom z presvedčenia, že ak chce cirkev porozumieť človeku, musí sa zaujímať aj o iné ako duchovné aspekty života.

Komplexnou obnovou Starého lýcea obnovíme aj lyceálnu knižnicu so vzácnym knižničným fondom.

Podrobnosti zámeru sú v priloženom súbore.