Kantáty

Kantáty sa v evanjelických kostoloch hrajú počas služieb Božích. Sú napísané podľa citátov z Biblie. V baroku sa zvyčajne skladali v materinskom jazyku daného cirkevného zboru, takže ich mohli v kostole spievať všetci členovia zboru (na rozdiel od latinských textov, ktoré sa používali v cirkevnej hudbe do týchto čias). Kantáta však nie je len úryvkom z Biblie, veriacim sa prihovára formou hudby, keďže na každú nedeľu počas cirkevného roka je určená konkrétna téma, ktorej sa venuje a na túto tému sú aj jednotlivé kantáty zložené.

Najznámejším skladateľom kantát z obdobia baroka je Johann Sebastian Bach. Spolu napísal asi 350 kantát, zachovalo sa ich však len asi 200. Bachove kantáty sú zvyčajne zložené z niekoľkých prvkov, pri ich kompozícii však nedodržiaval nijaký stály postup. Kantáta zvyčajne obsahuje sinfoniu (druh predohry), zborový spev na biblický text pre celý cirkevný zbor, árie, recitatívy a duetá. Kantáta sa zvyčajne spieva po častiach, pred aj po kázni duchovného.

BACH — Kantáty so Solamente naturali 2013

V roku 2012 sme začali s cyklom koncertov Bachových kantát počas služieb Božích, ktorý pokračuje aj v roku 2013. BACH — Kantáty so Solamente naturali — cyklus koncertov má ambíciu pokračovať v uvádzaní ďaľších kantát Johanna Sebastiana Bacha v interpretácii na historických nástrojoch v komornom autentickom prevedení. Koncepcia cyklu pozostáva z diel J. S. Bacha a k tomu sú priradené skladby druhého skladateľa, z obdobia 16. až 21. storočia. V roku 2013 bude cyklus zameraný na skladateľov — jubilantov, so zreteľom aj na neznámych autorov, ktorých tvorbu máme šancu priblížiť hudobnej verejnosti.

9. február 2013 BACH — F. W. ZACHOW, H. SCHEIDEMANN

V programe okrem kantát J. S. Bacha BWV 22, 158 zazneli skladby skladateľov — jubilantov: F. W. Zachow — 350 rokov od narodenia (pôsobil v Halle, prvý učiteľ G. F. Händela) a H. Scheidemann — 350 rokov od úmrtia (významný organista, žiak Sweelincka, predchodca pred Buxtehudem a J. S. Bachom)

30. marec 2013 BACH — M. REGER

Program zostavený z kantát BWV 15,160 a príbuzných, Bachom inšpirovaných organových skladieb od M. Regera, tiež jubilanta — 140 rokov od narodenia.

31. august 2013 BACH — G. GABRIELI

Veľke obsadenie kantát BWV 25 a 23 dovoľuje na koncerte uviesť ojedinelé mnohohlasné (14, 16 hlasov) skladby G. Gabrieliho, významného benátskeho skladateľa raného baroka.

30. november 2013 BACH — J. SCHELLE

V tomto programe zaznie kantáta BWV 36 (Prvá adventá nedeľa), zriedkavo hraný Sanctus BWV241, a diela skladateľa Johanna Schelle, ktorý pôsobil pred J. S. Bachom ako kantor v škole sv. Tomáša v Lipsku.