Malý kostol

Dnešný Malý kostol bol postavený pre slovenskú a maďarskú časť bratislavského evanjelického zboru. Na jeho postavení mal veľkú zásluhu kňaž slovensko–maďarského zboru Michal Institoris Mošovský. Stojí na mieste zbúraného nemeckého artikulárneho dreveného kostola. Stavbu kostola povolila Mária Terézia. Podľa projektov M. Walcha ho zrealizoval František Römisch. Stavali ho od 18. júla 1776 do 8. novembra 1777. Stavba stála 7 167 zlatých a 81 grajciarov a posvätili ho v prvú adventnú nedeľu dňa 30. novembra 1777.

Jednoduchý priestor s chórmi z troch strán má dnes dominantné priečelie s barokovým oltárom a kazateľnicou a obrazom o histórii kresťanstva a evanjelikov u nás. Organ bol postavený v roku 1878 a je dielom jedného z najvýznamnejších slovenských organárov Martina Šašku z Brezovej pod Bradlom. Kostol bol obnovený v roku 1980 pod vedením profesora Kramára.

Povolenie cisárovny Márie Terézie na stavbu Malého kostola z roku 1777
Maria Theresia
Osvietené Knieža, atď. Ponížené predostretie Vašej Laskavosti a Vernosti spolu aj so zápisnicou v záležitosti náboženskej ustanovenej komissie ohľadne prosby bratislavských evanjelikov a. v. o preloženie na vhodné miesto a o opravu maďarsko-slovenskej modlitebnice 28. januára sem zaslané sme v milosti prijali, v ktorej záležitosti po uvážení sem sa vzťahujúcich okolností laskave schvaľujeme, aby sa podľa mienky od Vašej Laskavosti a Vernosti obdržanej horeuvedenými žiadateľmi žiadané preloženie a rozšírenie maďarsko-slovenskej modlitebnice, prirodzene na výhradách Vašou Laskavosťou a Vernosťou navrhovaných z Našej laskavosti a milosti povolilo. Následkom čoho pri vrátení pôvodných spisov Vašej Laskavosti a Vernosti za potrebné sme uznali v milosti Vám sdeliť, aby Vaša Laskavosť a Vernosť v smysle svojej mienky na patričnom mieste potrebné opatrenia učiniť nezameškala.

Dané vo Viedni, dňa 24. februára r. 1777

Mária Terézia v.r.Gróf František Esterházy v.r.
Jozef Jablántzy v.r.

Nápis na portále Malého kostola
Budovu milostivým panovníkom Márii Terézii a Jozefovi II. nechal postaviť a zasvätiť Bohu evanjelický zbor Bratislavskej stolice Uhorska, Slavónska, Rakúska, 1777