Agentúra opatrovateľskej starostlivosti Simeon

Agentúra opatrovateľskej starostlivosti SIMEON je nezisková organizácia — účelové zariadenie cirkevného zboru, zriaďovateľom je Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava Staré Mesto. Naša opatrovateľská služba je založená na dôvernom a priateľskom vzťahu s ľuďmi, ktorým sa snažíme uľahčiť a spríjemniť každý bežný deň.

KOMU POSKYTUJEME NAŠE SLUŽBY?

Seniorom, ktorí sú mobilní, imobilní, osamelí, ktorí potrebujú drobnú pomoc, ktorá pomáha zabezpečiť bežný režim denného života.

KDE POSKYTUJEME OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBU?

Sociálne služby poskytujeme v domácom prostredí. Poskytovaním služieb v domácom prostredí umožňujeme seniorom zostať v pohodlí vlastného domova, pričom zostáva pocit istoty a sebestačnosti.

AOS SIMEON poskytuje nasledovné služby:

Sebaobslužné úkony:

osobná hygiena, sprievod na toaletu, celkový kúpeľ, stravovanie a dodržiavanie pitného režimu, donáška stravy, porciovanie stravy, pomoc pri jedení a pití, obliekanie, vyzliekanie, sprievod pri chôdzi, pomoc pri vstávaní z lôžka, pomoc pri líhaní na lôžko, pomoc pri manipulácii s predmetmi

Starostlivosť o domácnosť:

nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru, zohrievanie jedla, donáška jedla do domu, umytie riadu, bežné upratovanie v domácnosti, obsluha bežných domácich spotrebičov, starostlivosť o bielizeň, starostlivosť o lôžko, vynášanie drobného odpadu

Základné sociálne aktivity:

sprievod na lekárske vyšetrenie, na vybavenie úradných záležitostí, pri záujmových činnostiach (koncert, divadlo, knižnica a pod.), predčitateľská služba, tlmočnícka služba

Dohľad:

pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít

Agentúra opatrovateľskej starostlivosti SIMEON pri Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Bratislava Staré Mesto víta všetkých členov Cirkevného zboru, ktorí majú záujem a možnosť pracovať ako opatrovatelia — dobrovoľníci, alebo navštevovať našich seniorov a pomáhať im v ich domácom prostredí.

Pamäťové cvičenia

V rámci Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bratislava Staré Mesto fungujú Pamäťové cvičenia (nielen) pre seniorov, na ktorých nacvičujeme, rozvíjame a udržiavame našu pamäť v dobrej forme. Cvičenia sa konajú každý utorok o 10:00 hod. v zborovej miestnosti (na poschodí) v Starom evanjelickom lýceu na Konventnej 15.